September 25, 2020

VietVoters.com

My Blog about voting information for Vietnamese

Bầu Cử Đặc Biệt Hội Đồng Thành Phố San Jose Khu 4 Ngày 7 Tháng Tư, 2015​

<![CDATA[]]>

Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 7 Tháng Tư, 2015 Published on: 3/5/2015 3:35 PMPrint LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử cho chức vụ đang để trống của Hội Đồng Thành Phố San Jose Khu 4. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong khu vực này mới hợp lệ để được bỏ phiếu. Để biết quý vị có cư ngụ trong khu vực này, hãy vào Look Up Your Districts. Find Your Polling Place​ Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị (có từ ngày 3/9/15) ​ Election Results Kết Quả Bầu Cử (có từ 8 giờ tối, ngày 4/7/15) Provisional Ballot Results Kết Quả Lá Phiếu Tạm Thời (có từ ngày 5/5/15) Voter Information Pamphlet Cover Tập Hướng Dẫn Cử Tri Trên Mạng (có từ ngày 3/9/15) ​ US Flag – Candidate and Measures Chi Tiết về Ứng Cử Viên GHI DANH BẦU CỬ ​ Hạn chót để ghi danh bầu cử: Ngày 7 Tháng Tư, 2015 Voter Registration Lookup Secretary of State – Register to Vote Để Biết Trình Trạng Ghi Danh Của Quý Vị Đơn Ghi Danh của Cử Tri trên mạng Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu. Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận. Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử BẦU CỬ SỚM Địa điểm: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 Ngày Ngày/Tháng Giờ giấc Thứ Hai – Thứ Sáu 9 Tháng Ba – 6 Tháng Tư 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ​Thứ Bảy ​28 Tháng Ba ​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Bảy 4 Tháng Tư ​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Ba​​ 7 Tháng Tư (Ngày Bầu Cử) 7 giờ sáng đến 8 giờ tối BẦU BẰNG THƯ ​Hạn chót để yêu cầu gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư: Ngày 1 Tháng Tư, 2015 Mail Ballot Tracking​ How to Return Mail Ballots – Seal in Signed Return Envelope​ Mail Ballot Tracking​ Theo dõi lá phiếu Bằng Thư Nộp Lá Phiếu Bằng Thư Đơn xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên Hoàn tất Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư ở dưới đây hoặc ở bìa sau của Lá Phiếu Mẫu & Tập Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị. Gởi hoặc fax tới: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002. Chi tiết bổ sung về Bầu Bằng Thư Đơn Xin Bầu Bằng Thư English Vietnamese/Tiếng Việt

]]>