Deadline for Mailed Absentee Applications is Tuesday, June 6 in Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng Department of Elections của Tiểu bang Virginia 6 Tháng Sáu Năm 2017 là Thời Hạn Chót Bỏ Phiếu Gửi Qua Bưu Điện Cho Người Khi Vắng Mặt vào Ngày Bầu Cử Sơ Bộ của Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa News Release For Immediate Release June 2, 2017…