Attached is a version of Vietnamese invitation letter of Van Tran fundraising event in Northern Virginia from one Vietnamese mailing list (Yahoogroup) Th? M?i: Ti?p Tân và D? Ti?c ?ng H? Dân Bi?u Ti?u Bang California Tr?n Thái V?n Tranh c? vào Qu?c H?i Hoa K? 2010 Th? M?i Ti?p Tân và D? Ti?c ?ng H? Dân Bi?u Ti?u Bang California Tr?n Thái V?n Tranh c? vào Qu?c H?i Hoa K? 2010 Th? Sáu, 29 tháng Giêng, 2010, 7 PM. Taste of Saigon 8201 Greensboro Dr. McLean, VA 22102 Tel: 703-790-0700 Genie Le Nguyen, Kai Zhang, Vinh Nguyen, Brigitte Le, Lieu Nguyen, Grace Yao, và Khai Nguyen trân tr?ng kính m?i quý v? tham d? bu?i ti?p tân và d? ti?c ?? gây qu? cho Dân Bi?u Tr?n Thái V?n tranh c? vào Qu?c H?i Liên Bang Hoa K? vào tháng 11, 2010. Di?n gi? chính c?a bu?i h?p: GS. Charles Cuong Nguyen Khoa Tr??ng, Phân Khoa K? S? ?i?n và ?i?n Toán Catholic University of America Hi?n t?i ch? có 8 dân bi?u liên bang g?c Á châu trong H? Vi?n Hoa K? k? c? hai v? Dân Bi?u m?i ??c c? vào n?m 2008 là Judy Chu (D, California) và Cao Quang Ánh (R, Louisiana). Ba Th??ng Ngh? S? g?c Á Châu là Daniel Inouye (D, Hawaii), Daniel Akaka (D, Hawaii), and John Ensign (R, Nevada). Chúng ta mu?n có thêm ??i di?n Á châu trong Qu?c H?i Hoa K?. Lu?t S? Tr?n Thái V?n có r?t nhi?u tri?n v?ng th?ng c? l?n này. M?c ?óng góp ?? ngh? nh? sau: ?? ??u: $1,000; B?o tr?: $500; B?n: $250. ?ng h?: $100. Xin vi?t ngân phi?u cho “Friends of Van Tran.” Quý v? có th? trao ngân phi?u t?i ch?, ho?c ?óng góp qua m?ng: www.JoinVanTran.com or www.JoinVanTran.org ho?c g?i qua b?u ?i?n v?: Van Tran For Congress, 3337 S. Bristol #49 Santa Ana, CA. 92704 Trân tr?ng cám ?n quý v?: ?ính kèm:: * Ti?u S? c?a DB Tr?n Thái V?n. * Thông cáo báo chí, 06-05-2009.. * Bài báo c?a Orange County Register, “Van Tran launches campaign against Loretta Sanchez”, ngày ô-05-2009. Ban T? Ch?c (?ang thành l?p): Nh?ng chi ti?t sau ?ây ch? ?? nh?n di?n. * Genie Le: Founder and chair, Voice of Vietnamese Americans. * Kai Zhang: chair, Chinese American Republicans of Virginia (CARVA). * Vinh Nguyen, President, NVAR; Director-at-Large, Vietnamese American Chamber of Commerce. * Brigitte Le, CEO, Gallery Brigitte. * Lieu Nguyen, CEO, Mint Gallery, Chairperson, Vietnamese American Chamber of Commerce. * Grace Yao, NIH Scientist. * Khai Nguyen: Publisher and editor-in-chief, Vietnam Review, World Bank Consultant. * Other invitees will include Prof. Viet Dinh (GU), Prof. Sen Nieh (CUA), Long Nguyen (President, Pragmatics), Dr. Doan Lien Phung (President, PAI), Ms. Nina Nguyen, Congressman Frank Wolf, Sen. Jim Webb, VA Governor-Elect Bob McDonnell, Rep. Anh Cao, and many Asian American leaders. RSVP: khaiqnguyen@…. Tel: (301) 922-3372 glenguyen@gmai.com Tel: (703) 593-7182]]>

By adminVV

Leave a Reply