FYI, Andy Nguyen for County Commisioner of Precint 2 in Tarrant County (Arlington, Texas) will run against Joe McHaney who lost to Marti VanRavenswaay in 2002. I put headline news articles on other website: vietvoters.info Attached is Voting Information Guide for Primary Election on March 3 in Vietnamese by Andy Nguyen. Early voting started on February 16, 2010. I wish him luck on the Year of the Tiger for early preying on first day of early voting period. ————————————————— From: Andy Nguyen To: Andy Nguyen Sent: Mon, February 15, 2010 5:07:16 PM Subject: H??ng D?n B?u C? (Xin Giúp Ph? Bi?n) ?? giúp cho các c? tri ng??i M? g?c Vi?t làm quen v?i cách th?c b? phi?u trong cu?c b?u c? s? b? s?p ??n, chúng tôi xin nêu lên nh?ng b??c chính sau ?ây. ?? có thêm chi ti?t, xin xem ph?n Gi?i ?áp Th?c M?c và các ?n ph?m ?ính kèm. 1. Ghi Danh L?p Th? C? Tri: H?n chót ghi danh l?p th? c? tri là 30 ngày tr??c ngày b?u c? chính th?c. Ngày b?u c? chính th?c c?a cu?c b?u c? s? b? s?p ??n là ngày 2 tháng 3. Vì v?y, h?n chót ?? ghi danh l?p th? c? tri ?? ?i b?u trong cu?c b?u c? s? b? này là ngày 1 tháng 2. Cho dù ?ã tr? ?? làm th? c? tri cho cu?c b?u c? s? b? s?p ??n, quý v? v?n nên l?p th? c? tri ?? có th? b? phi?u trong các cu?c b?u c? chung k?t (run-off election) vào tháng 4, b?u c? thành ph? (City Election) vào tháng 5, và cu?c t?ng b?u c? (General Election) vào tháng 11. Quý v? có th? ??n các ??a ?i?m b? phi?u ?? l?p th? c? tri. 2. ??n ??a ?i?m B? Phi?u: Khi ?i b?u, nh? mang theo th? c? tri hay b?ng lái xe. Trong nh?ng ngày b?u c? s?m (16/2 – 26/2), quý v? có th? ??n b?t c? ??a ?i?m b? phi?u nào. Trong ngày b?u c? chính th?c (2/3), quý v? ph?i ??n ??a ?i?m b? phi?u ?n ??nh trong Khu V?c C? Tri (Precinct) n?i mình c? ng?. ?? t?o d? dàng cho quý v?, chúng tôi có ph??ng ti?n chuyên ch? và ng??i h??ng d?n t?i m?t s? ??a ?i?m b? phi?u. Xin xem các thông tin ?ính kèm. 3. Ch?n Lá Phi?u c?a ??ng C?ng Hòa (Republican Ballot): Xin nói v?i nhân viên phòng phi?u là quý v? mu?n lá phi?u c?a ??ng C?ng Hòa, vì Andy Nguy?n là ?ng c? viên c?a ??ng C?ng Hòa cho trách v? County Commissioner, Precinct No. 2. Xin ghi chú r?ng trong cu?c tranh c? cho trách v? County Commissioner, Precinct No. 2, Andy Nguy?n là m?t trong 3 ?ng c? viên c?a ??ng C?ng Hòa; không có ?ng c? viên ??c l?p, c?a ??ng T? Do hay c?a ??ng Dân Ch?. 4. B?u Ch?n “Andy Nguyen” cho trách v? County Commissioner, Precinct2: N?u b?u b?ng máy ?i?n t?, xin xoay nút tròn cho ??n khi th?y trách v? “County Commissioner, Precinct No. 2” hi?n ra trong màn ?nh. Tên “Andy Nguyen” n?m ? hàng th? nhì, ? gi?a hai ?ng c? viên kia. Ch?n “Andy Nguyen” b?ng cách ?n nút tròn xu?ng. Ô vuông bên c?nh tên “Andy Nguyen” s? tr? nên ??m ?en. Xin xem k? tr??c khi b?u cho các trách v? khác. N?u b?u b?ng phi?u gi?y, xin tìm trách v? “County Commissioner, Precinct No. 2 ? trang th? hai, c?t th? hai, và ô th? n?m. Tên “Andy Nguyen” n?m ? hàng th? nhì, ? gi?a hai ?ng c? viên kia. Ch?n “Andy Nguyen” b?ng cách tô ??m ô vuông bên c?nh tên “Andy Nguyen”. 5. B?u Ch?n Cho Các Trách V? Khác: Tr? l?i v?i trách v? ??u tiên là United States Representative, District 6 (Dân Bi?u Qu?c H?i Hoa K?, Khu V?c 6) và b?u ch?n theo th? t? t? trên xu?ng d??i và trái sang ph?i. ? d??i cùng, xin b?u “Yes” hay “No” cho các Propositions (?? Xu?t). Xin xem ph?n d??i ?? có thêm chi ti?t. 6. Ki?m Soát L?i: Tr??c khi r?i phòng phi?u, xin xem k? l?i các b?u ch?n c?a mình tr??c khi b?m nút ?? ho?c n?p phi?u gi?y vào cho nhân viên b?u c?. GI?I THÍCH V? LÁ PHI?U: Phi?u b?u c? có nhi?u trách v? dân c? nh? Dân Bi?u Qu?c H?i Hoa K?, Th?ng ??c Texas, Dân Bi?u Qu?c H?i Texas, Th?m Phán, County Commissioner, v.v. Lá phi?u c?ng có n?m (5) ?? Xu?t Ngh? Lu?t (Propositions) v? m?c tiêu v?n ??ng c?a ??ng C?ng Hòa. N?u nh?ng ?? Xu?t Ngh? Lu?t ???c thông qua trong cu?c b?u c? s? b? này, nh?ng nhà hành pháp và l?p pháp c?a ??ng C?ng Hòa s? ph?i tìm cách ?? v?n ??ng cho nh?ng ?? Xu?t Ngh? Lu?t này ???c tr? thành lu?t c?a Texas ho?c Hoa K?. D??i ?ây, chúng tôi xin tóm l??c các ?? Xu?t Ngh? Lu?t và Trách V? Dân C? có tranh c? ??i l?p, liên quan ??n vùng ?ông Nam Tarrant County, ?? giúp cho quý v? d? dàng b?u ch?n. Danh tánh c?a nh?ng ?ng C? Viên ?ã t? ra ho?c có nh?ng hành ??ng có l?i cho c?ng ??ng Vi?t Nam ???c tô ??m. Tuy nhiên, chúng tôi xin nh?n m?nh là chúng tôi KHÔNG endorse ho?c ?ng h? cho b?t c? m?t ?ng c? viên nào, ngo?i tr? ?ng C? Viên Andy Nguy?n. Quý v? tùy nghi b?u ch?n theo ý riêng và ??c l?p c?a mình]]>

By adminVV

Leave a Reply