Well, it’s a bold move to make this announcement in Vietnamese in several the Vietnamese forums. I wish him luck in the Year of the Tiger. Enclosed is the Vietnamese message from Andy Nguyen in one of several Vietnamese forums. ———————————– From: Andy Nguyen To: Andy4Commissioner@yahoogroups.com Cc: vietnamtarrant@yahoo.com Sent: Fri, February 26, 2010 9:51:13 AM Subject: L?i Kêu G?i Kh?n Thi?t c?a Ban V?n ??ng “Andy Nguy?n for County Commissioner”. Xin giúp ph? bi?n ??n m?i ng??i và m?i nhà Vi?t Nam.
andynguyen
email_nav
Kính th?a quý v? ??i di?n C?ng ??ng, các t? ch?c tôn giáo, h?i ?oàn, các c? s? th??ng m?i và truy?n thông; quý c? tri ng??i M? g?c Vi?t và toàn th? quý ??ng h??ng t?i DFW và h?t Tarrant: Sau 40 ngày v?n ??ng không ng?ng ngh?, tính ??n chi?u qua, x?p x? 1,200 ??ng h??ng ?ã ?i b? phi?u. ?ây là m?t con s? khá khích l?, d?u ch?a ?? ?? t?o chi?n th?ng cho c?ng ??ng Vi?t Nam c?a chúng ta. ?? ???c “v?ng b?ng”, chúng ta c?n t?i thi?u là 3,000 lá phi?u t? các c? tri ng??i M? g?c Vi?t trong vùng Arlington, Mansfield, Kennedale, Pantego, DWG, và ph?n Tarrant c?a thành ph? Grand Prairie. Ngày hôm nay, th? sáu 26/2, ngày cu?i cùng c?a th?i gian b?u c? s?m, và Th? Ba tu?n t?i, ngày 2 tháng 3, là ngày B?u C? Chính Th?c và là ngày cu?i cùng; c?ng là c? h?i cu?i cùng trong cu?c tranh c? này ?? chúng ta bi?u d??ng s?c m?nh c?a c?ng ??ng Vi?t Nam. Phòng phi?u s? m? c?a trong c? ngày hôm nay và ngày Th? Ba tu?n t?i t? 7 AM – 7 PM. ?? ??t ???c con s? 3,000 phi?u, tôi kh?n m?i g?i quý v? hãy giúp Ban V?n ??ng th?c hi?n nh?ng vi?c làm sau ?ây: 1. M?i ng??i ?à b? phi?u, xin hãy m?i thêm m?t ho?c hai ng??i n?a ?i b?u. 2. Vào ngày Th? B?y, 27/2, chúng tôi c?n 100 ng??i thi?n nguy?n ?? giúp g?i ?i?n tho?i và vi?ng th?m nhà các c? tri ng??i Vi?t. Xin hãy ??n Trung Tâm Sinh Ho?t C?ng ??ng t?i 2117 Roosevelt Drive Dalworthington Gardens, TX 76113 vào lúc 10 AM, 12 PM, 2 PM và 4 PM ?? cùng góp m?t bàn tay. 3. Vào ngày Chúa Nh?t, 28/2, chúng ta c?ng s? ti?p t?c g?i ?i?n tho?i và vi?ng th?m nhà c? tri ng??i Vi?t. Xin hãy ??n Trung Tâm Sinh Ho?t C?ng ??ng lúc 2 PM và 4 PM ?? cùng chia s? công vi?c. 4. Vào ngày Th? Hai, 1/3, lúc 5:30 PM, xin hãy ??n Trung Tâm Sinh Ho?t C?ng ??ng ?? ti?p t?c g?i ?i?n tho?i ??n các c? tri và giúp c?m các Yard Signs t?i h?n 50 ??a ?i?m b? phi?u. 5. Vào ngày Th? Ba, 2/3, ngày B?u C? Chính, chúng tôi c?n r?t nhi?u thi?n nguy?n ?? làm vi?c t?i các phòng phi?u và ti?p t?c v?n ??ng các c? tri ng??i Vi?t ??n phòng phi?u. 6. Vào chi?u Th? Ba, 2/3 lúc 7:30 PM, chúng ta s? có m?t bu?i liên hoan ?? ch? ?ón th?ng l?i t?i Trung Tâm Sinh Ho?t C?ng ??ng. 7. Chúng tôi có xe ??n t?n nhà ??a ?ón ??ng h??ng ?i b? phi?u; t?i các phòng phi?u, ??u có ng??i Vi?t Nam làm vi?c. Xin ??ng ng?n ng?i, không ?i vì ch?a quen ?i b?u. 8. Xin ghi chú, ?? tránh hi?u l?m ?áng ti?c, là Ban V?n ??ng thuê m??n (có tr? l? phí) phòng ?c t?i Trung Tâm Sinh Ho?t C?ng ??ng ?? làm trung tâm ?i?u hành công vi?c tranh c?. Xin nh?n m?nh là vào ngày B?u C? Chính Th?c, chúng ta ch? có th? ?i b?u t?i các phòng phi?u ???c ?n ??nh trong khu v?c gia c? c?a chúng ta. ?? bi?t ??a ?i?m chính xác, c?n xe ??a ?ón, ho?c m?i th?c m?c, xin liên l?c ???ng Dây Nóng 24/24: 817-701-2144. Chúng ta ?ã cùng nhau tr?i qua nhi?u th? thách chông gai trong nhi?u n?m qua. Xin hãy v?ng tâm và h?ng hái cùng tôi t?o th?ng l?i và nâng cao ti?m l?c c?a c?ng ??ng Vi?t Nam thân th??ng c?a chúng ta. N?u c?n liên l?c v?i cá nhân tôi là Andy Nguy?n Xuân Hùng, xin g?i s? cell phone là 817-614-8733. Trân tr?ng kính chào toàn th? quý v?. Kính, Andy Nguy?n Xuân Hùng ?ng C? Viên County Commissioner, Khu V?c 2, H?t Tarrant
Voting Locations:
ARLINGTON

1.

Bob Duncan Community Center 2800 South Center Street Arlington, Texas 76014

2.

Elzie Odom Recreation Center 1601 NE Green Oaks Boulevard Arlington, Texas 76006

3.

Fire Training Center 5501 Ron McAndrew Drive Arlington, Texas 76013

4.

South Service Center 1100 SW Green Oaks Boulevard Arlington, Texas 76017

5.

Tarrant County Sub-Courthouse in Arlington 700 E Abram Street Arlington, Texas 76010
GRAND PRAIRIE

1.

Starrett Elementary School 2675 Fairmont Drive Grand Prairie, Texas 75052
KENNEDALE

1.

Kennedale Community Center 316 West 3rd Street Kennedale, Texas 76060

MANSFIELD

1.

Mansfield Sub-Courthouse 1100 East Broad Street Mansfield, Texas 76063

Political advertising paid for by the Andy Nguyen for County Commissioner, Precinct 2 Campaign • Tom Ha, Treasurer PO Box 151272 • Arlington, TX 76015 • mobile: 817-614-8733 • fax: 817-652-4404 Copyright © 2009. All Rights Reserved.

]]>

By adminVV

Leave a Reply