Xin chuy?n ??n Quý V?, Quý NT và CH…. Hình ?nh bu?i g?p g? v?i C?ng ??ng G?c Á Châu Thái Bình D??ng, c?a ?ng C? Viên Th??ng Ngh? S? George Allen (C?ng Hòa), t?i Annandale, Virginia, ngày Th? Sáu, 18 tháng 5, 2012… Hình do Ông Nguy?n V?n ??ng cung c?p… Xin m?i Quý V? theo d?i… Xin click vào link View Album BMH Washington, D.C —–Original Message—– From: DANG NGUYEN (Google+) To: amsfv Sent: Fri, May 18, 2012 11:00 pm Subject: Kinh goi Quy Vi vai hinh anh “UCV George … DANG NGUYEN shared an album with you. Kinh goi Quy Vi vai hinh anh “UCV George ALLEN U.S. Senate” tiep xuc Cong Dong A Chau TBD, duoc to chuc vao ngay Thu Sau 18 Thang 5 Nam 2012, luc 6:30Pm, tai Mason Distric Government Center. Kinh chuc Quy Vi nhieu suc khoe, hanh phuc & an binh. Than chao Doan Ket, DN & KN https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5744064959024835585?gpinv=AMIXal_hRADJJZisGWr3bDQ9ANkzdbqZX7eIf4b2ClVQv7Kb_ePlEQZ_fwExV079Uv5R8NeU3-ttK3gzebIzoprSQMkP3qEjmhFNc1jZJmyq-6-BlGT29x8 Courtesy of Mr. Dang Nguyen from Vietnamese Community of Washngton D.C. Metropolitan

]]>

By adminVV

Leave a Reply