FYI, I just concentrated in Northern Virginia. The race that I am watching is James P. “Jim” Moran, Jr. verse Bruce B. Shuttleworth in District 8. Enclosed if information about primary election in Fairfax county on election site of Fairfax government. Note: This is rough translation for Vietnamese Voter to understand important information from Virginia State Board Elections. We are not affiliated with Fairfax County Government. Excerpt from Fairfax Government Trích từ trang bầu cử trong Quận Fairfax http://www.fairfaxcounty.gov/elections/upcoming.htm On Tuesday, June 12, 2012, there will be both Democratic and Republican Primary Elections in Fairfax County. Sẽ có bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong Quận Fairfax trong thứ Ba, Ngày 12 tháng 6, năm 2012 The Republican Party of Virginia will conduct a countywide primary election for Member, United States Senate. Đảng Cộng Hòa của Virginia sẽ tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ trong quận lựa chọn ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ. In addition to the Senate race, within the 11th Congressional District only, voters will also be entitled to cast a ballot for Member, House of Representatives. Ngoài cuộc đua Thượng viện, trong khu vực/địa hạt thứ 11 của Quốc Hội, cử tri cũng sẽ được quyền bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên dân biểu. The Democratic Party of Virginia will conduct a primary election for Member, House of Representatives, in the 8th Congressional District only. Đảng Dân chủ Virginia sẽ tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ lựa chọn ứng cử viên dân biểu cho Hạ viện ở trong khu vực/địa hạt thứ 8 của Quốc Hội. No Democratic Primary elections will be held in the 10th or 11th Congressional Districts. Trong khu vực/địa hạt thứ 8 của Quốc Hội sẽ không có cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ. Voters in the 8th Congressional District may cast a ballot in either the Republican or Democratic Primaries, but not both. Cử tri ở quận 8 của Quốc hội có thể bỏ phiếu trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ, nhưng không được bỏ phiếu cho cả hai. Absentee Voting Schedule for the June 12 Republican and Democratic Primary Elections: Lịch trình bỏ phiếu vắng mặt/kiếm diện cho ngày 12 tháng 6 bầu cử sơ bộ trong Cộng hòa và Dân chủ: Absentee Voting in Person: Bỏ phiếu vắng mặt/kiếm diện tại chỗi: Location (Địa Điểm): Fairfax County Governmental Center (No off-site satellites) 12000 Government Center Parkway Suite 323 Fairfax, VA 22035 Begins (Bắt đầu): Friday, April 27, 2012 (Thứ Sáu, ngày 27 Tháng 4, 2012) Hours (Giờ làm việc): Monday (Thứ Hai), Tuesday (Thứ Ba), Wednesday (Thứ Tư), and Friday (Thứ Sáu): 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Thursdays (Thứ Năm): 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Saturdays (Thứ Bảy): June 2nd and 9th (ngày 2 và 9 tháng 6): – 9:00 a.m. – 5:00 p.m. Office Closed On (Văn phòng đóng cửa): Monday, May 28, 2012 (Memorial Day) Thứ hai, ngày 28 Tháng 5, 2012 (Lễ Chiến Sỹ Trận Vong): Last Day to Vote In-Person (Ngày cuối để bỏ phiếu vắng mặt/kiếm diện) : Saturday, June 9th (Thứ Bảy, ngày 9 tháng 6) Absentee Voting by Mail (Bỏ phiếu vắng mặt/kiếm diện bằng cách gởi thư:): Date of First mail-out (Ngày đầu tiên gởi phiếu ra): Approximately April 27th (:Khoảng ngày 27 tháng 4) Last Day to Register to Vote (if not already registered at current address): Ngày cuối để đăng ký bầu cử (nếu chưa đăng ký tại địa chỉ hiện tại) 4:30 p.m. on Monday, May 21st (4 giờ 30 chiều trong Thứ Hai, ngày 21 tháng 5) Last Date to Apply for an Absentee Ballot by Mail: Ngày cuối nộp đơn xin vắng mặt/kiếm diện bằng cách gởi thư: 5:00 p.m. on Tuesday, June 5th (5 giờ chiều trong Thứ Ba, ngày 5 tháng 6) For inclusion in the elections, absentee ballots must be returned by 7:00 p.m. on Tuesday, June 12. Để được đếm khiđưa vào các cuộc bầu cử, các lá phiếu vắng mặt/khiếm diện phải được trả lại vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba, ngày 12 tháng 6. Republican Party Primary Election – Tuesday, June 12, 2012 Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Cộng Hòa – Thứ ba, ngày 12 tháng 6, năm 2012 For Voters in the 8th, 10th, and 11th Congressional Districts: Cho cử tri ở khu vực/địa hạt thứ 8, 10, và 11 của Quốc Hội: Member (Thành viên) United States Senate (Thượng viện Hoa Kỳ) (Vote for not more than one) (Vote không nhiều hơn một) Jamie L. Radtke George F. Allen

R. G. “Bob” Marshall E. W. Jackson Sample Ballot (Lá Phiếu Mẫu): Touch Screen (DRE) Màn hình cảm ứng (DRE) Optical Scan (OS) Quét quang học (OS) In addition to the above Senate race, voters in the 11th Congressional District only, may also vote in the following race: Ngoài cuộc đua Thượng viện nêu trên, các cử tri ở khu vực/địa hạt 11 của Quốc hội chỉ, cũng có thể bỏ phiếu trong cuộc đua sau đây Member (Thành viên) House of Representatives (Hạ viện) 11th District (khu vực/địa hạt 11) (Vote for not more than one) (Chọn không nhiều hơn một) Chris S. Perkins Ken L. Vaughn Sample Ballot (Lá Phiếu Mẫu): Touch Screen (DRE) Màn hình cảm ứng (DRE) Optical Scan (OS) Quét quang học (OS) Democratic Party Primary Election – Tuesday, June 12, 2012 Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Dân Chủ – Thứ ba, ngày 12 tháng 6, năm 2012 Voters in the 8th Congressional District only: Cử tri ở khu vực/địa hạt thứ 8 của Quốc Hội: Member (Thành viên) House of Representatives (Hạ viện) 8th District (Khu vực/địa hạt thứ 8) (Vote for not more than one) (Chọn không nhiều hơn một)

James P. “Jim” Moran, Jr. Bruce B. Shuttleworth Sample Ballot (Lá Phiếu Mẫu): Touch Screen (DRE) Màn hình cảm ứng (DRE) Optical Scan (OS) Quét quang học (OS) Voter ID Requirement: Cử tri cần thẻ căn cước : Virginia voters are reminded that legislation adopted by the 2000 Virginia General Assembly requires them to provide identification (ID) at the polls (or to sign an Affirmation of Identity) in order to vote. Cần cử tri ID:Cử tri Virginia được nhắc nhở rằng pháp luật được thông qua bởi Đại hội đồng Virginia năm 2000 đòi hỏi họ phải cung cấp thẻ căn cước (ID) tại nơi bỏ phiếu (hoặc ký một sự khẳng định bản sắc) để bỏ phiếu. Acceptable forms of identification include the following: Các thẻ căn cước sau đây được chấp nhận: Virginia Voter Information Card (Thẻ thông tin cử tri Virginia) Virginia driver’s license or special identification card issued by the Department of Motor Vehicles (Bằng lái xe Virginia hoặc thẻ nhận dạng đặc biệt do Sở Lộ Vận) Valid United States passport (hộ chiếu Mỹ có hiệu lực) Military ID card (Thẻ căn cước quân sự) Any Federal, state or local government-issued ID card (Thẻ căn cước do chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang Virginia, hay chính phủ địa phương cung cấp0 Employer-issued photo ID card (Thẻ căn cước hảng phát hành có ảnh) Social Security card (Thẻ An Sinh Xã Hội) A voter who fails to bring acceptable ID to the polls may still vote after signing, under oath, an Affirmation of Identity, which is the voter’s certification in writing that the name and address information provided to the election officials at the polling place is correct. Một cử tri người không mang theo thẻ căn cước chấp nhận tại nơi bỏ phiếu vẫn có thể bỏ phiếu sau khi ký kết, theo lời tuyên thệ, 1 Khẳng định bản sắc, của cử tri xác nhận bằng văn bản rằng các tên và thông tin địa chỉ cung cấp cho các quan chức bầu cử tại nơi bỏ phiếu là chính xác. General Information (Thông tin chung) 2012 Election Calendar (Lịch bầu cử 2012) Election Day Information (Thông tin ngày bầu cử): On Election Day polls are open from 6:00 a.m. to 7:00 p.m. (Các phòng bỏ phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày bầu cử.) Please note on Election Day, voters have a choice of voting a paper ballot using the OS (Optical Scan) voting machine or, voting on the DRE (Direct Recording Electronic or Touchscreen) voting machine. Xin lưu ý vào ngày bầu cử, các cử tri lựa chọn cách bỏ phiếu bằng giấy khi sử dụng máy bỏ phiếu OS (quét quang học), hoặc bỏ phiếu trên máy DRE (ghi trực tiếp điện tử hoặc màn hình cảm ứng). Voter Registration: If you are already registered at your current address, you do not need to register again. Đăng Ký Cử Tri : Nếu quý vị đã đăng ký tại địa chỉ hiện tại của quý vị, quý vị không cần phải đăng ký lại. Please report change of name or address. Báo cáo thay đổi tên hoặc địa chỉ. To remain a qualified registered voter, the law requires you to notify your local voter registration office of any change in your name or address. This must be done before the registration books close for the next election. The deadline is 21 days prior to any general or primary election and 13 days before a special election. Để vẫn là một cử tri đủ điều kiện đăng ký, quy định của pháp luật đòi hỏi quý vị phải thông báo cho văn phòng địa phương cử tri đăng ký của bất kỳ sự thay đổi về tên, địa chỉ của quý vị. . Điều này phải được thực hiện trước khi các cuốn sách đăng ký đóng cửa cho cuộc bầu cử tiếp theo. Thời hạn là 21 ngày trước khi bất kỳ cuộc tổng tuyển cử tiểu học và 13 ngày trước khi một cuộc bầu cử đặc biệt. You can submit your notice of change of name and/or address either by mail (12000 Government Center Parkway, Suite 323, Fairfax, Virginia 22035-0081) or by fax (703-324-2205). In either case, the notice must include your signature to be valid. Notice cannot be made by telephone or by e-mail. quý vị có thể gửi thông báo thay đổi tên và / hoặc địa chỉ mail (12000 Chính phủ Trung tâm Parkway, Suite 323, Fairfax, Virginia 22035-0081) hoặc fax (703-324-2205). Trong cả hai trường hợp, thông báo phải bao gồm chữ ký của quý vị là hợp lệ. Thông báo không thể được thực hiện qua điện thoại hoặc bằng thư điện tử. After your change is processed, you will be mailed a new Voter Information Card. If a new card does not arrive within a few weeks, please call us at 703-222-0776 to confirm that your notice was received. Sau khi thay đổi của quý vị được xử lý, quý vị sẽ được gửi một thẻ cử tri thông tin mới. Nếu một thẻ mới không đến trong vòng một vài tuần, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại 703-222-0776 để xác nhận rằng thông báo của quý vị đã được nhận.

]]>

By adminVV

Leave a Reply