FYI, According to Viet Bao newspaper, Tyler Diep reruns for Westminster council again in Orange County, California. Enclosed is the link of the article. Ứng Cử Viên Việt Tranh Cử Gay Go; Thị Trưởng Westminster: Trí Tạ, Hà Mạch; Nghị viên Westminster: Tyler Diệp, Khai Dao, Nguyễn Mạnh Chí; Nghị viên G.G.: Phát Bùi, Jenny Nguyen, Chris Phan… http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-196142_6-1_15-2_5-15_17-21462_14-2//

]]>

By adminVV

Leave a Reply