FYI, Here is “Your Vote Matters! 2012 Toolkit” in Vietnamese Language by APALC November 6, 2012 YOUR VOTE MATTERS 3 bước đơn giản 1 GHI DANH BẦU CỬ Hãy lấy một mẫu đăng ký cử tri tại thư viện, bưu điện, hay trên mạng và đăng ký bởi ngày 22, tháng 10, năm 2012 2 ĐƯỢC GIÁO DỤC Hãy nhận được giáo dục về các sáng kiến bỏ phiếu và ứng cử viên! Nhặt một tài liệu hướng dẫn cử tri hay vào trang mạng www.easyvoterguide.org Yêu cầu lá phiếu mẫu song ngữ và nguồn lực tại lavote.net/VOTER_ELECTIONS 3 ĐI BẦU CỬ Bầu bằng thư (ngày cuối cùng yêu cầu là ngày 30 tháng 10 tại lavote.net) Bỏ phiếu tại cuộc bầu cử vào thứ Ba, ngày 6, tháng 11, 2012 Tìm ra nơi bạn đang bỏ phiếu và những gì tại www.smartvoter.org Câu hỏi? Mối quan tâm? Hãy gọi cho đường dây nóng bầu cử số 213-241-8843 www.apalc.org The Your Vote Matters! 2012 campaign is a project of the Asian Pacific American Legal Center with the purpose of empowering, mobilizing, and protecting the rights of Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander voters. APALC is a 501c3 non-partisan organization that does not advocate on behalf of party or candidates. However, we will educate voters on select propositions. http://apalc.org/sites/default/files/Your%20Vote%20Matters%20Poster%20Vietnamese.pdf [caption id="attachment_701" align="alignnone" width="580" caption="Your Vote Matters Poster Vietnamese"]Your Vote Matters Poster Vietnamese[/caption]

]]>

By adminVV

Leave a Reply