FYI, You could find information in Vietnamese about Election Department of Boston city, Your Voter Registration Information, How to use Boston’s Optical Scanners, Voter Registration Form, and Absentee Ballot Voting Here is the link of the site: http://www.cityofboston.gov/elections/vietnamese/

Xin vui lòng sử dụng tìm kiếm đăng ký cử tri để tìm địa điểm bỏ phiếu của Tìm kiếm Cử tri đã Ghi danh http://www.cityofboston.gov/elections/voter/default_vi.asp

Hoàn thành danh sách các địa điểm bỏ phiếu của phường và khu vực bầu cử ở định dạng PDF http://www.cityofboston.gov/Images_Documents/POLLING%20LOCATIONS%20BOOK%20-%202011-11-08-2011%20-%20all%20precincts_tcm3-28850.pdf

]]>

By adminVV

Leave a Reply