According to the excerpt from below news article, Registrar Of Voters in San Diego County needs bilingual Vietnamese for November 4 election in California. It’s a good job to learn the voting process if you have time. County’s Last-Minute Appeal for Bilingual Poll Workers Tuesday POSTED BY DEBBIE L. SKLAR ON OCTOBER 29, 2014 IN POLITICS

http://timesofsandiego.com/politics/2014/10/29/county-registrar-needs-bilingual-poll-works-tuesdays-election/

The official web site of Registrar Of Voters in San Diego County is: http://www.sdcounty.ca.gov/voters/Eng/Eindex.shtml The official web site of Registrar Of Voters in San Diego County is: http://www.sdcounty.ca.gov/voters/Eng/Eindex.shtml

http://www.sdvote.com/voters/Vet/Vpw.shtml

Hãy tham gia, trở thành nhân viên phòng phiếu…

Nhân viên phòng phiếu sẽ nhận được thù lao từ $75 đến $150, tùy theo nhiệm vụ, cho việc ở cả ngày tại phòng phiếu để giúp những công dân thực thi quyền bầu cử của họ. Nếu quý vị biết song ngữ Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, hoặc Tiếng Việt và được yêu cầu để phục vụ ở phòng phiếu được chỉ định với ngôn ngữ trên, quý vị sẽ nhận thêm $15.

ĐIỀN ĐƠN NGAYđể biết quý vị có đủ tiêu chuẩn!

CÂU HỎI – đọc phần NHŨNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

ĐIỆN THƯ (EMAIL): pollworker@sdcounty.ca.gov

]]>

By adminVV

Leave a Reply