Theo tin Quận Harris

LÁ PHIẾU MẪU Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Cho Chỗ Khuyết Dân Biểu Tiểu Bang Khu Vực số 145 Ngày 29 Tháng 1, 2019 BẦU PHIẾU: Điền lá phiếu bằng cách đánh dấu “X” vào ô vuông bên cạnh tên ứng cử viên. Quý vị có thể bầu cho một ứng cử viên trong mỗi vòng bầu cử. Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 145 (Bỏ phiếu cho không gì hoặc chọn một)

Giờ Mở Cửa Bầu Cử Sớm Ngày 14 Tháng 1 – Ngày 18 Tháng 1 7:00 sáng – 7:00 tối Ngày 19 Tháng 1 7:00 sáng – 7:00 tối Ngày 20 Tháng 1 1:00 trưa – 6:00 tối Ngày 21 Tháng 1 ĐÓNG CỬA Ngày 22 Tháng 1 – Ngày 25 Tháng 1 7:00 sáng – 7:00 tối

Early Voting Locations County Attorney Conference Center 1019 Congress Houston, TX 77002 Hours of Operation Directions (0.91 mi) Ripley House Neighborhood Center 4410 Navigation Boulevard Houston, TX 77011 Hours of Operation Directions (2.51 mi) Moody Park Community Center 3725 Fulton Street Houston, TX 77009 Hours of Operation Directions (2.88 mi) HCCS Southeast College 6960 Rustic Street Houston, TX 77087 Hours of Operation Directions (5.63 mi) Harris County Scarsdale Annex 10851 Scarsdale Boulevard Houston, TX 77089 Hours of Operation Directions (14.85 mi)

]]>

By adminVV