Theo tin North Carolina The Bipartisan State Board of Elections & Ethics Enforcement

Kết Quả Bầu Cử Sơ Bộ cho Hạ Viện Địa Hạt 3 tiểu bang North Carolina ngày 30 tháng 4 năm 2019
https://www.ncsbe.gov/

By adminVV