Theo tin của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam


Tin nhắn bỏ phiếu ngày 4 tháng 7
Kỷ niệm dân chủ vào ngày 4 tháng 7 này bằng cách thực hiện các bước cần thiết để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ!
Tất cả công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài cần phải hoàn thành Đơn xin Thẻ Bưu chính Liên bang (FPCA) vào năm 2020 Để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Cho dù quý vị là cử tri lần đầu hay đã nhận được phiếu bầu và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trước đây,quý vị phải hoàn thành một FPCA mỗi năm để tham gia bầu cử với tư cách là cử tri vắng mặt ở nước ngoài.
Ghi Danh để bình chọn và gửi phiếu bầu nhanh chóng, dễ dàng và có thể được thực hiện từ bất cứ nơi nào trên thế giới! Thực hiện theo một số bước đơn giản để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ:
Ghi danh để bỏ phiếu: Bắt đầu bằng cách xác nhận đăng ký cử tri của quý vị với tiểu bang của quý vị. Một số tiểu bang yêu cầu cử tri vắng mặt phải ghi danh hàng năm, vì vậy quý vị có thể cần phải ghi danh lại. Truy cập FVAP.gov để kết nối với cổng thông tin cử tri bang của quý vị để đăng ký bỏ phiếu, yêu cầu một lá phiếu và hơn thế nữa.
Yêu cầu lá phiếu của quý vị: Hầu hết các tiểu bang cung cấp tùy chọn để yêu cầu phiếu bầu thông qua cổng bầu cử tiểu bang của họ, mà quý vị có thể dễ dàng truy cập qua FVAP.gov. Quý vị cũng có thể chọn hoàn thành Đơn xin Thẻ bài Liên bang (FPCA). Việc hoàn thành FPCA cho phép quý vị yêu cầu bỏ phiếu kín cho tất cả các cuộc bầu cử cho các văn phòng liên bang (Tổng thống, Thượng viện Hoa Kỳ và Hạ viện Hoa Kỳ) bao gồm cả bầu cử sơ bộ và bầu cử đặc biệt trong năm dương lịch được nộp. Các mẫu FPCA được điền chính xác và bao gồm chữ ký và ngày được chấp nhận bởi tất cả các quan chức bầu cử địa phương ở mọi tiểu bang và lãnh thổ Hoa Kỳ. Trợ lý trực tuyến dễ dàng FVAP có thể hỗ trợ quý vị hoàn thành FPCA.
Cho dù quý vị yêu cầu lá phiếu của quý vị thông qua cổng thông tin nhà nước của quý vị hoặc FPCA, chúng tôi khuyến khích quý vị chọn tùy chọn để nhận phiếu bầu của qui vị bằng điện tử (qua email, tải xuống internet hoặc fax) khi khả dụng. Đây là cách nhanh nhất để nhận phiếu bầu của quý vị và đảm bảo qua vị có kịp thời để trả lại một biểu mẫu đã hoàn thành trước hạn chót bang bang của quý vị.
Nhận và hoàn thành lá phiếu của quý vị: Các quốc gia được yêu cầu gửi phiếu bầu 45 ngày trước cuộc bầu cử thường xuyên cho văn phòng liên bang và các tiểu bang thường gửi phiếu bầu ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ. Hầu hết các tiểu bang cho phép quý vị xác nhận giao phiếu bầu trực tuyến.
Trả lại lá phiếu đã hoàn thành, đã ký của quý vị: Một số tiểu bang cho phép quý vị trả lại lá phiếu đã hoàn thành của quý vị bằng điện tử. Nếu tiểu bang của quý vị yêu cầu quý vị trả lại phiếu bầu hoặc phiếu bầu cho các nhân viên bầu cử địa phương qua thư, quý vị có thể làm như vậy qua thư quốc tế, bằng dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp hoặc qua Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ Thành phố Hồ Chí Minh. Các túi ngoại giao cung cấp dịch vụ thư miễn phí từ các đại sứ quán và lãnh sự quán đến một cơ sở phân loại của Hoa Kỳ. Quý vị sẽ cần đặt phiếu bầu của mình trong phong bì trả lại bưu chính hoặc trong phong bì mang đủ bưu chính của Hoa Kỳ, để chúng được gửi đến cơ quan bầu cử địa phương thích hợp khi cơ sở phân loại của Hoa Kỳ nhận được.
Quý vị có thể bỏ các phiếu bầu và phiếu bầu đã hoàn thành gửi đến cdc nhân viên bầu cử địa phương của bạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Sài Gòn . Tại Hà Nội, các lá phiếu có thể được gửi đến một hộp khóa tại đơn vị Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ trên Tầng 2, Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội, Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 1:00 chiều. đến 4:00 chiều Tại Thành phố Sài Gòn, các lá phiếu có thể được thả tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào mỗi sáng thứ Tư khác trong khoảng thời gian từ 8:30 sáng đến 11:30 sáng (Xin vui lòng xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết ngày.) Quý vị sẽ cần ID ảnh để vào tòa nhà. Vì đây là một cơ sở của chính phủ Hoa Kỳ, tất cả các vật dụng và tài liệu cá nhân sẽ được kiểm tra bởi an ninh và quý vị sẽ được yêu cầu chuyển các thiết bị điện tử của bạn (điện thoại di động, iPad, v.v.) cho nhân viên bảo vệ. Sau khi quý vị vào tòa nhà, vui lòng đảm bảo rằng lá phiếu của quý vị được xử lý chính xác và được niêm phong trong phong bì trả lại bưu chính hoặc trong phong bì mang đủ bưu chính trong nước của Hoa Kỳ để chúng có thể được gửi đến các cơ quan bầu cử địa phương thích hợp. Hãy lên kế hoạch trước! Có thể mất tới bốn tuần để thư đến đích nếu được gửi bởi một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán thông qua túi ngoại giao. Quý vị có thể muốn xem xét dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp nếu gần với thời hạn bỏ phiếu.
Nghiên cứu Ứng viên và Vấn đề: Chuyển đến trang liên kết FVAP để biết các tài nguyên hữu ích để hỗ trợ nghiên cứu về ứng cử viên và các vấn đề của quý vị. Thông tin phi đảng phái về các ứng cử viên, hồ sơ bỏ phiếu của họ và vị trí của họ về các vấn đề được phổ biến rộng rãi và dễ dàng có được trực tuyến. Quý vị cũng có thể đọc báo quốc gia và quê hương trực tuyến hoặc tìm kiếm trên internet để tìm các bài báo và thông tin. Để biết thông tin về ngày và thời hạn bầu cử, hãy đăng ký Cảnh báo bỏ phiếu của FVAP (vote@fvap.gov). FVAP cũng chia sẻ Cảnh báo bỏ phiếu qua Facebook (@DODFVAP), Twitter (@FVAP) và Instagram (@fvapgov).
Tìm hiểu thêm tại trang web Chương trình Hỗ trợ Bỏ phiếu Liên bang (FVAP), FVAP.gov. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc ghi danh bỏ phiếu ở nước ngoài, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Hoa K


Message for U.S. Citizens – U.S. Embassy Hanoi and U.S. Consulate General Ho Chi Minh City, Vietnam (June 24, 2020)
July 4th Voting Message
Celebrate democracy this 4th of July by taking the necessary steps to vote in the 2020 U.S. elections!
In order to vote in the November 2020 elections, all overseas U.S. citizens need to have completed a Federal Post Card Application (FPCA) in 2020. Whether you are a first-time voter or have already received ballots and voted absentee in past elections, you must complete an FPCA each year to participate in elections as an overseas absentee voter.
Registering to Vote and submitting a ballot is fast, easy, and can be done from anywhere in the world! Follow a few simple steps to vote in the 2020 U.S. elections:
Register to vote: Start by confirming your voter registration with your state. Some states require absentee voters to register annually, so you may need to re-register. Go to FVAP.gov to connect to your state’s voter portal to register to vote, request a ballot, and more.
Request Your Ballot: Most states provide the option to request ballots through their state election portals, which you can easily access via FVAP.gov. You can also choose to complete a Federal Post Card Application (FPCA). The completion of the FPCA allows you to request absentee ballots for all elections for federal offices (President, U.S. Senate, and U.S. House of Representatives),including primaries and special elections, during the calendar year in which it is submitted. FPCA forms that are correctly filled out and include a signature and date are accepted by all local election officials in every U.S. state and territory. FVAP’s easy online assistant can assist you with completing the FPCA.
Whether you request your ballot through your state’s portal or the FPCA, we encourage you to select the option to receive your ballot electronically (by email, internet download, or fax) when available. This is the fastest way to get your ballot and ensures you have it in time to return a completed form before your state’s deadline.
Receive and Complete Your Ballot: States are required to send out ballots 45 days before a regular election for federal office, and states generally send out ballots at least 30 days before primary elections. Most states allow you to confirm your ballot delivery online.
Return Your Completed, Signed Ballot: Some states allow you to return your completed ballot electronically. If your state requires you to return paper voting forms or ballots to local election officials by mail, you can do so through international mail, by professional courier service, or through U.S. Embassy Hanoi or U.S. Consulate General Ho Chi Minh City’s diplomatic pouch. The diplomatic pouch provides free mail service from embassies and consulates to a U.S. sorting facility. You will need to place your ballots in postage paid return envelopes or in envelopes bearing sufficient U.S. postage, in order for them to be delivered to the proper local election authorities once received by the U.S. sorting facility.
You can drop off your completed voting forms and ballots addressed to your local election officials at the U.S. Embassy in Hanoi or Consulate General in Ho Chi Minh City. In Hanoi, ballots may be submitted to a lock box at the American Citizen Services unit on the 2nd Floor, Rose Garden Building, 170 Ngoc Khanh, Hanoi, Monday – Friday from 1:00 p.m. to 4:00 p.m. In Ho Chi Minh City, ballots may be dropped off at the U.S. Consulate every other Wednesday morning between 8:30 a.m. and 11:30 a.m. (Please see our website for date details.) You will need a photo ID to enter the building. As this is a U.S. government facility, all personal items and documents will be screened by security and you will be asked to turn in your electronics (mobile phones, iPads, etc.) to the security guard. After you enter the building, please ensure your ballot is addressed correctly and sealed in postage paid return envelopes or in envelopes bearing sufficient U.S. domestic postage so they may be delivered to the proper local election authorities. Please plan ahead! It can take up to four weeks for mail to reach its destination if sent by an embassy or consulate via diplomatic pouch. You may want to consider professional courier service if close to voting deadlines.
Researching the Candidates and Issues: Go to the FVAP links page for helpful resources to aid your research of candidates and issues. Non-partisan information about candidates, their voting records, and their positions on issues are widely available and easy to obtain online. You can also read national and hometown newspapers online or search the internet to locate articles and information. For information about election dates and deadlines, subscribe to FVAP’s Voting Alerts (vote@fvap.gov). FVAP also shares Voting Alerts via Facebook (@DODFVAP), Twitter (@FVAP), and Instagram (@fvapgov).
Learn more at the Federal Voting Assistance Program’s (FVAP) website, FVAP.gov. If you have any questions about registering to vote overseas, please contact U.S. Embassy Hanoi’s Voting Assistance Officer at VoteHanoi@state.gov and U.S. Consulate General Ho Chi Minh City at VoteVietnam@state.gov.
Remember, your vote counts!


https://vn.usembassy.gov/july-4th-voting-message/

By adminVV