Theo tin trong Maryland State Board of Elections

Hội đồng Bầu cử Tiểu bang Maryland Bắt đầu Gửi Phiếu bầu cho Cử tri
ANNAPOLIS
Ngày 24 tháng 9 năm 2020
Ủy ban Bầu cử Tiểu bang Maryland hôm nay thông báo rằng họ đã bắt đầu gửi phiếu bầu cho các cử tri Maryland cho Cuộc Tổng tuyển cử Tổng thống năm 2020. Gần 800.000 gói phiếu bầu sẽ được chuyển đến các cử tri ở Maryland trong khoảng thời gian năm ngày kể từ hôm nay. Để đẩy nhanh quá trình chuyển phát, các lá phiếu đang được chuyển đến Maryland và sau đó được nhập trực tiếp vào luồng thư địa phương dưới dạng thư hạng nhất.
Vào ngày 18 và 19 tháns 9 thì các lá phiếu đã được gửi đến các cử tri quân nhân và những người ở nước ngoài yêu cầu bỏ phiếu qua đường bưu điện. Vào ngày 18 tháng 9 email đã được gửi đến các cử tri quân nhân và ở nước ngoài và những người yêu cầu lá phiếu của họ qua chuyển phát trên web.
Bộ email đầu tiên cho các cử tri trong nước cho những người đã yêu cầu bỏ phiếu qua chuyển phát trên web cũng đã được gửi hôm nay. Hội đồng sẽ gửi phiếu bầu cho những cử tri này từ một địa chỉ email có tiền tố “người vắng mặt” và hậu tố “@ marylandelices.us.” Ví dụ: nếu một cử tri nhận được email từ missee3.sbe@marylandelection.us, thì đó là email hợp pháp từ Hội đồng Bầu cử Tiểu bang Maryland. Những cử tri đã yêu cầu gửi lá phiếu của họ qua email được khuyến khích tìm kiếm email từ địa chỉ “@ marylandelices.us” và thêm địa chỉ đó vào danh sách liên hệ của họ.
Hội đồng cũng thông báo rằng đợt đầu tiên của các thùng phiếu sẽ được chuyển vào tuần tới. Các hộp cho văn phòng bầu cử của hội đồng địa phương, địa điểm bỏ phiếu sớm và các địa điểm bổ sung ở các quận đông dân nhất sẽ được giao từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Giai đoạn giao hàng tiếp theo sẽ là từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 và giai đoạn cuối cùng sẽ là tháng 10. Từ 22 đến 24. Danh sách đầy đủ các vị trí hòm phiếu và ngày khai mạc dự kiến ​​của chúng có sẵn tại: https://election.maryland.gov/elices/2020/PG20_Drop%20Box%20Locations.xlsx
Mỗi khu vực tài phán Maryland sẽ có ít nhất hai địa điểm bỏ phiếu cho cử tri. Các cử tri có thể gửi các lá phiếu đã điền đầy đủ thông tin qua thư của họ vào bất kỳ hộp thả nào ở khu vực cư trú của họ. Các hộp thả dop boxes sau khi mở thì sẽ vẫn mở cho đến 8 giờ tối vào Ngày bầu cử, ngày 3 tháng 11. Tổng cộng 282 hộp bỏ phiếu sẽ có sẵn tại 281 địa điểm quanh tiểu bang. Hai hộp bỏ phiếu sẽ có sẵn tại Camden Yards ở Baltimore.
Ban đang khuyến khích cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện vì đại dịch COVID-19. Đơn xin phiếu bầu qua thư đã được gửi qua Thư Hoa Kỳ hạng nhất cho các cử tri đủ điều kiện ở Maryland. Đơn ghi danh phải được nhận trước ngày 20 tháng 10 năm 2020.


MARYLAND STATE BOARD OF ELECTIONS
P.O. BOX 6486, ANNAPOLIS, MD 21401-0486
PHONE (410) 269-2840
Michael R. Cogan, Chairman
Patrick J. Hogan, Vice Chairman
Malcolm L. Funn
Kelley Howells
William G. Voelp
Linda H. Lamone Administrator
Nikki Charlson Deputy Administrator
Contact:
Bruce Miller
bmiller@hillmanpr.com
PHONE (410) 269-2840
Maryland State Board of Elections Begins Mailing Ballots to Voters
ANNAPOLIS (Sept. 24, 2020) — The Maryland State Board of Elections today announced that it has started sending ballots to Maryland voters for the 2020 Presidential General Election. Almost 800,000 ballot packets will be shipped to voters in Maryland over a five day period starting today. To expedite the delivery process, ballots are being shipped to Maryland and then entered directly into the local mail stream as first-class mail.
On Sept. 18 and 19, ballots were mailed to military and overseas voters who requested ballots by mail, and on Sept. 18, emails were sent to military and overseas voters who requested their ballots via web delivery.
The first set of emails to domestic voters who requested a ballot via web delivery were also sent today. The Board will send ballots to these voters from an email address with the prefix “absentee” and the suffix “@marylandelections.us.” For example, if a voter receives an email from absentee3.sbe@marylandelections.us, that is a legitimate email from the Maryland State Board of Elections. Voters who requested that their ballots be emailed are encouraged to look for emails from a “@marylandelections.us” address and to add it to their contact list.
The Board also announced that the first phase of ballot drop boxes will be delivered next week. Boxes for local boards of elections’ offices, early voting locations, and additional locations in the most populous counties will be delivered from Sept. 28 through 30. The next delivery phase will be Oct. 15 through 17 and the final phase will be Oct. 22 through 24. The complete list of ballot drop box locations and their anticipated opening dates is available at: https://elections.maryland.gov/elections/2020/PG20_Drop%20Box%20Locations.xlsx
Each Maryland jurisdiction will have at least two ballot drop box locations available to voters. Voters can submit their completed mail-in ballots in any drop box located in their jurisdiction of residence. Once open, drop boxes will remain open until Election Day, Nov. 3, at 8 p.m. In all, 282 ballot drop boxes will be available at 281 locations around the state. Two ballot drop boxes will be available at Camden Yards in Baltimore.
Due to the COVID-19 pandemic, the Board is encouraging voters to cast their ballots by mail. Applications for mail-in ballots have been sent via first-class U.S. Mail to eligible Maryland voters. Applications must be received by Oct. 20.
###
FAX (410) 974-2019
MD Relay Service (800) 735-2258
Toll Free Phone Number (800) 222-8683
http://www.elections.maryland.gov
151 West Street Suite 200
Annapolis, Maryland 21401https://www.elections.maryland.gov/press_room/documents/Ballot%20Mailing%20Begins.pdf

By adminVV