Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER


Kết quả Không chính thức – Tổng số có thể không bao gồm tất cả các Lá phiếu Vắng mặt hoặc Tạm thời
Cập nhật mới nhất
Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020, 9:47:41 sáng
BÁO CÁO Các Quận / Địa Hạ
Các Quận HOÀN THÀNH: 159/159
Các Địa Hạt HOÀN THÀNH: 2656/2656


Unofficial Results – Totals may not include all Absentee or Provisional Ballots
Last updated
Thursday, November 19, 2020, 9:47:41 AM
COUNTIES/PRECINCTS REPORTING
COUNTIES COMPLETE: 159/159
PRECINCTS COMPLETE: 2656/2656
Joe Biden
Democratic Party
49.5%
2,472,255
Donald Trump
Republican Party
49.2%
2,458,248
Jo Jorgensen
Libertarian Party
1.2%
62,072


https://results.enr.clarityelections.com/GA/105369/web.264614/#/summary

By adminVV