Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER


KIỂM TOÁN TÌNH HÌNH ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ của phiếu bầu bảo tồn KẾT QUẢ CỦA cuộc tranh cử tổng thống
(ATLANTA) – Tổng thư ký tiểu bang Brad Raffensperger hôm nay đã công bố kết quả của Cuộc kiểm toán Giới hạn Rủi ro trong cuộc tranh cử tổng thống của Georgia. Cuộc kiểm tra này đã ủng hộ và khẳng định lại kết quả ban đầu được tạo ra bởi máy kiểm đếm phiếu bầu. Do biên độ chặt chẽ của cuộc đua và các nguyên tắc của kiểm toán hạn chế rủi ro, cuộc kiểm toán này là kiểm đếm thủ công hoàn toàn tất cả các phiếu bầu. Cuộc kiểm toán xác nhận rằng số lượng máy ban đầu mô tả chính xác người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Kết quả kiểm toán có thể xem TẠI ĐÂY
https://sos.ga.gov/admin/uploads/Georgia%202020%20RLA%20Report.xlsx
TẠI ĐÂY
https://sos.ga.gov/admin/uploads/county-summary-data.pdf

TẠI ĐÂY.
https://sos.ga.gov/admin/uploads/audit-report-November-3-2020-General-Election-2020-11-19.csv
“Cuộc kiểm toán toàn tiểu bang đầu tiên trong lịch sử của Georgia đã tái xác nhận rằng hệ thống bỏ phiếu bằng giấy an toàn mới của tiểu bang đã đếm và báo cáo chính xác kết quả.” Tổng thư ký tiểu bang Raffensperger nói. “Đây là một sự ghi công cho công việc khó khăn của các quan chức bầu cử quận và địa phương của chúng tôi, những người đã nhanh chóng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như vậy trong một thời gian ngắn.
“Cuộc kiểm toán toàn tiểu bang đầu tiên của Georgia đã xác nhận thành công người chiến thắng trong cuộc thi đã chọn và sẽ giúp cử tri tin tưởng hơn vào kết quả.” Ben Adida, Giám đốc Điều hành của VotingWorks nói. “Chúng tôi tự hào được làm việc với Georgia trong cuộc kiểm toán lịch sử này. Sự khác biệt giữa kết quả được báo cáo và kiểm đếm thủ công hoàn toàn nằm trong tỷ lệ sai sót dự kiến ​​của việc kiểm phiếu bằng tay, và cuộc kiểm toán đã thành công. ”
Theo luật thì Georgia được yêu cầu thực hiện Kiểm toán Giới hạn Rủi ro của một cuộc đua trên toàn tiểu bang sau cuộc bầu cử tháng 11. Hiểu được tầm quan trọng của kết quả rõ ràng và đáng tin cậy đối với một cuộc thi quan trọng như vậy cho nên Tổng thư ký tiểu bang Raffensperger đã chọn cuộc đua tổng thống ở Georgia để kiểm tra. Đáp ứng ngưỡng tin cậy theo yêu cầu của pháp luật cho cuộc kiểm toán có nghĩa là tiến hành kiểm đếm thủ công đầy đủ mọi lá phiếu được bỏ phiếu ở Georgia.
Kiểm toán Giới hạn Rủi ro tái xác nhận kết quả của cuộc đua tổng thống ở Georgia như được báo cáo ban đầu với việc Joe Biden dẫn đầu Tổng thống Donald Trump trong tiểu bang.
Quá trình kiểm tra cũng dẫn đến việc các quận mắc lỗi mà họ đã mắc phải trong số lần ban đầu bằng cách không tải lên tất cả các thẻ nhớ. Các quận đó đã tải thẻ nhớ lên và chứng nhận lại kết quả của họ dẫn đến tăng độ chính xác trong kết quả mà tiểu bang sẽ chứng nhận.
Sự khác biệt của kết quả kiểm toán so với kết quả đếm bằng máy ban đầu nằm trong phạm vi sai sót dự kiến ​​của con người xảy ra khi kiểm phiếu bằng tay. Một nghiên cứu năm 2012 của Đại học Rice và Đại học Clemson cho thấy “việc kiểm phiếu bằng tay trong các thủ tục kiểm phiếu hoặc kiểm phiếu sau lựa chọn có thể dẫn đến tỷ lệ sai sót lên đến 2%”. Trong cuộc kiểm phiếu lại của tiểu bang Georgia thì tỷ lệ sai sót cao nhất trong bất kỳ cuộc kiểm phiếu lại của quận nào là 0,3%. Hầu hết các quận không tìm thấy thay đổi trong cuộc kiểm đếm cuối cùng của họ. Phần lớn các quận còn lại có số phiếu thay đổi dưới mười phiếu bầu.
Vì tỷ suất lợi nhuận vẫn thấp hơn 0,5% cho nên Tổng thống có thể yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi xác nhận kết quả. Việc kiểm phiếu lại sẽ được tiến hành bằng cách quét lại tất cả các lá phiếu trên giấy.
Nhấp vào đây để xem Báo cáo Kiểm toán Giới hạn Rủi ro
###


HISTORIC FIRST STATEWIDE AUDIT OF PAPER BALLOTS UPHOLDS RESULT OF PRESIDENTIAL RACE
(ATLANTA)-Today, Secretary of State Brad Raffensperger announced the results of the Risk Limiting Audit of Georgia’s presidential contest, which upheld and reaffirmed the original outcome produced by the machine tally of votes cast. Due to the tight margin of the race and the principles of risk-limiting audits, this audit was a full manual tally of all votes cast. The audit confirmed that the original machine count accurately portrayed the winner of the election. The results of the audit can be viewed HERE , HERE , and HERE .
“Georgia’s historic first statewide audit reaffirmed that the state’s new secure paper ballot voting system accurately counted and reported results,” said Secretary Raffensperger. “This is a credit to the hard work of our county and local elections officials who moved quickly to undertake and complete such a momentous task in a short period of time.”
“Georgia’s first statewide audit successfully confirmed the winner of the chosen contest and should give voters increased confidence in the results,” said Ben Adida, Executive Director of VotingWorks. “We were proud to work with Georgia on this historic audit. The difference between the reported results and the full manual tally is well within the expected error rate of hand-counting ballots, and the audit was a success.”
By law, Georgia was required to conduct a Risk Limiting Audit of a statewide race following the November elections. Understanding the importance of clear and reliable results for such an important contest, Secretary Raffensperger selected the presidential race in Georgia for the audit. Meeting the confidence threshold required by law for the audit meant conducting a full manual tally of every ballot cast in Georgia.
The Risk Limiting Audit reaffirmed the outcome of the presidential race in Georgia as originally reported, with Joe Biden leading President Donald Trump in the state.
The audit process also led to counties catching making mistakes they made in their original count by not uploading all memory cards. Those counties uploaded the memory cards and re-certified their results, leading to increased accuracy in the results the state will certify.
The differential of the audit results from the original machine counted results is well within the expected margin of human error that occurs when hand-counting ballots. A 2012 study by Rice University and Clemson University found that “hand counting of votes in postelection audit or recount procedures can result in error rates of up to 2 percent.” In Georgia’s recount, the highest error rate in any county recount was .73%. Most counties found no change in their finally tally. The majority of the remaining counties had changes of fewer than ten ballots.
Because the margin is still less than 0.5%, the President can request a recount after certification of the results. That recount will be conducted by rescanning all paper ballots.
Click here for the Risk Limiting Audit Report
###


https://sos.ga.gov/index.php/elections/historic_first_statewide_audit_of_paper_ballots_upholds_result_of_presidential_race

By adminVV