Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER


SỐ LƯỢNG các lá phiếu vắng mặt BỊ TỪ CHỐI CHO CÁC VẤN ĐỀ CHỮ KÝ TRONG BẦU CỬ NĂM 2020 TĂNG 350% TỪ NĂM 2018
ATLANTA – Số phiếu từ chối bỏ phiếu vắng mặt vì các vấn đề chữ ký đã tăng khoảng 350% trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 ở Georgia kể từ cuộc bầu cử năm 2018 tương đương với tỷ lệ tăng so với tổng số phiếu bầu vắng mặt được chấp nhận. Tỷ lệ từ chối đối với các lá phiếu vắng mặt có chữ ký bị thiếu hoặc không khớp trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 là 0,15%, tương tự tỷ lệ từ chối đối với các vấn đề về chữ ký trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2018.
2.011 phiếu bầu vắng mặt đã bị từ chối trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 vì thiếu chữ ký hoặc không khớp trong số 1.322.529 phiếu bầu vắng mặt được bỏ phiếu. Vào tháng 11 năm 2018, 454 phiếu bầu vắng mặt đã bị từ chối vì thiếu chữ ký hoặc không khớp trong số 284.393 phiếu bầu vắng mặt được bỏ phiếu. Tỷ lệ từ chối 0,15% đối với các vấn đề về chữ ký là như nhau trong cả cuộc Tổng tuyển cử năm 2018 và 2020.
Trong bầu cử sơ bộ năm 2020 thì 3.266 lá phiếu vắng mặt đã bị từ chối vì thiếu chữ ký hoặc không khớp trong số 1.151.371 lá phiếu vắng mặt được bỏ phiếu với tỷ lệ từ chối là 0,28%. Tỷ lệ từ chối thấp hơn trong cuộc tổng tuyển cử so với cuộc bầu cử sơ bộ có thể là kết quả của việc cả hai đảng đã cố gắng giúp cử tri chữa phiếu bầu vắng mặt của họ theo quy trình được quy định trong luật Georgia.
Con số cho tổng số lá phiếu vắng mặt bị từ chối cho cuộc bầu cử năm 2020 bao gồm cả những lá phiếu nhận được sau 7 giờ tối. Hạn chót của Ngày Bầu cử vẫn đang được các quan chức bầu cử của quận điền vào và chưa có sẵn.
Georgia được công nhận là tiểu bang đi đầu quốc gia trong các cuộc bầu cử. Đây là tiểu bang đầu tiên trong cả nước thực hiện bộ ba ghi danh cử tri tự động ít nhất 16 ngày bỏ phiếu sớm (được gọi là “tiêu chuẩn vàng”) và bỏ phiếu vắng mặt không có lý do. Georgia tiếp tục lập kỷ lục về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tham gia bầu cử khi chứng kiến ​​mức tăng trung bình lớn nhất so với bất kỳ bang nào khác trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và kỷ lục về tổng số cử tri đi bầu sớm, trực tiếp và vắng mặt trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 .


NUMBER OF ABSENTEE BALLOTS REJECTED FOR SIGNATURE ISSUES IN THE 2020 ELECTION INCREASED 350% FROM 2018
(ATLANTA)- The number of absentee ballot rejections for signature issues increased approximately 350% in the November 2020 election in Georgia from the 2018 election, about the same rate of increase as the total number of absentee ballots accepted. The rejection rate for absentee ballots with missing or non-matching signatures in the 2020 General Election was 0.15%, the same rejection rate for signature issues as the 2018 General Election.
2,011 absentee ballots were rejected in the November 2020 election for missing or non-matching signatures out of 1,322,529 absentee ballots cast. In November 2018, 454 absentee ballots were rejected for missing or non-matching signatures out of 284,393 absentee ballots cast. The 0.15% rejection rate for signature issues was the same in both the 2018 and 2020 General Elections.
In the 2020 Primary, 3,266 absentee ballot were rejected for missing or non-matching signatures out of 1,151,371 absentee ballots cast, a rejection rate of 0.28%. The lower rejection rate in the general election compared to the primary is likely the result of both parties attempting to help voters cure their absentee ballots pursuant to the process set forth in Georgia statute.
Numbers for total number of rejected absentee ballots for the 2020 election, including ballots received after the 7:00 p.m. Election Day deadline, are still being input by county election officials and are not yet available.
Georgia is recognized as a national leader in elections. It was the first state in the country to implement the trifecta of automatic voter registration, at least 16 days of early voting (which has been called the “gold standard”), and no-excuse absentee voting. Georgia continues to set records for voter turnout and election participation, seeing the largest increase in average turnout of any other state in the 2018 midterm election and record overall, early, in-person, and absentee-by-mail turnout during the November 2020 elections.
###


https://sos.ga.gov/index.php/elections/historic_first_statewide_audit_of_paper_ballots_upholds_result_of_presidential_race

By adminVV