Theo tin Wisconsin Elections Commission

Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã ra lệnh kiểm phiếu lại một phần kết quả bầu cử tổng thống ở các quận Dane và Milwaukee sau khi nhận được đơn đếm phiếu lại và 3 triệu đô la Mỹ từ ban vận động tranh cử của Donald Trump


WEC ra lệnh cho cuộc bầu cử tổng thống
Ngày thứ Năm, 19/11/2020
Madison, Wisconsin
Ủy ban Bầu cử Wisconsin hôm nay đã ra lệnh kiểm phiếu lại một phần kết quả bầu cử tổng thống ở các quận Dane và Milwaukee sau khi nhận được đơn tái kiểm phiếu và khoản thanh toán 3 triệu USD từ ban tranh cử của Donald Trump.
Lệnh này được đưa ra sau cuộc họp của ủy ban lưỡng đảng gồm sáu thành viên vào cuối ngày thứ Tư, tại đó ủy ban đã nhất trí thông qua lệnh kiểm phiếu lại. (Một bản sao của đơn đặt hàng được đính kèm.)
Lệnh kiểm phiếu yêu cầu các ban kiểm phiếu (BOC) của quận Dane và Milwaukee triệu tập trước 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 và hoàn thành công việc của họ vào trưa Thứ Ba, ngày 1 tháng 12. Các BOC của quận có thể bắt đầu công việc sớm nhất là hôm nay.
BOC của Hạt Dane sẽ họp tại Monona Terrace ở Madison. BOC Quận Milwaukee sẽ họp tại Trung tâm Wisconsin ở Milwaukee. Mỗi BOC sẽ đưa ra thông báo công khai của riêng mình về thời gian bắt đầu và cuộc họp, và phải bao gồm thông báo công khai 24 giờ.
Tại cuộc họp hôm thứ Tư, WEC cũng nhất trí thông qua những thay đổi đối với Sổ tay kiểm phiếu được thiết kế để đảm bảo đại diện của cả hai chiến dịch tranh cử tổng thống có quyền truy cập vào các lá phiếu và các tài liệu khác trong quá trình kiểm phiếu lại. “… Rõ ràng là các lá phiếu và tài liệu phải có sẵn để các ứng cử viên và đại diện của họ xem và đưa ra bất kỳ phản đối nào đối với việc một lá phiếu được kiểm,” sổ tay hướng dẫn sửa đổi nêu rõ.
Sổ tay đếm lại sửa đổi với những thay đổi đối với người quan sát và phần sức khỏe cộng đồng được đánh dấu sẽ sớm được đăng lên trang web của ủy ban. Phần còn lại của sách hướng dẫn vẫn không thay đổi.
WEC cũng nhất trí thông qua một bản ghi nhớ dài ba trang từ các nhân viên có chứa Hướng dẫn Y tế Công cộng cho các Thủ tục Tính lại.
Đề xuất sửa đổi sổ tay hướng dẫn về thời điểm Hội đồng Canvassers của một quận nên kiểm tra các yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt trong một cuộc kiểm phiếu lại không được chấp thuận sau một loạt các phiếu bầu 3-3. Ủy ban yêu cầu bốn phiếu bầu để thông qua một đề nghị.
Riêng biệt là WEC đã nhất trí thông qua hướng dẫn cho 190 thành phố sẽ tiến hành đánh giá thiết bị bỏ phiếu trước thời hạn chứng nhận là ngày 1 tháng 12. Hướng dẫn bao gồm thời hạn cuối cùng là ngày 27 tháng 11 để hoàn thành đánh giá đếm tay, được thiết kế để xác nhận tính chính xác của việc bỏ phiếu. Trang thiết bị. Thông tin thêm về đánh giá thiết bị bỏ phiếu có sẵn trên trang web của WEC: https://election.wi.gov/elices-voting/voting-equiosystem/audit-page.
“Chúng tôi hiểu rằng ánh mắt của thế giới sẽ đổ dồn về các quận Wisconsin này trong vài tuần tới,” Meagan Wolfe, (quản trị viên của WEC và trưởng phòng ban bầu cử của Wisconsin – administrator of the WEC and Wisconsin’s chief election official). “Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp thông tin về quy trình và hỗ trợ các thư ký quận của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin thực tế về cơ chế thống kê lại và cập nhật trạng thái.”
Đây là tiến trình cho một cuộc kể lại:
Thứ Tư, ngày 18 tháng 11, 6:00 chiều – Ủy ban Bầu cử Wisconsin tổ chức một cuộc họp đặc biệt để thảo luận chi tiết về việc kiểm phiếu lại một phần cho tổng thống và xem xét các bổ sung cho Sổ tay Kiểm phiếu theo hướng dẫn sức khỏe cộng đồng. Thông tin về cuộc họp và cách thức tham dự trực tuyến có tại đây: https://election.wi.gov/node/7247.
Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 – Chủ tịch Ủy ban ban hành Lệnh đếm phiếu lại. Điều này bắt đầu đồng hồ đếm lại 13 ngày và cũng là ngày đầu tiên mà các hội đồng kiểm kê có thể họp.
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2020 lúc 9:00 sáng – Thời hạn mà hội đồng kiểm phiếu của quận phải triệu tập để kiểm phiếu lại (không muộn hơn 9:00 sáng vào ngày thứ ba sau khi lệnh kiểm phiếu được ban hành).
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020 – Hạn chót để hoàn thành việc kiểm phiếu lại. Đây cũng là thời hạn chót theo luật Wisconsin để WEC chứng nhận kết quả Tổng tuyển cử. Do đó, việc kiểm phiếu lại phải được hoàn tất và kết quả phải được nộp cho WEC vào trưa ngày 1 tháng 12 năm 2020.
Thông tin đầy đủ về luật và thủ tục kiểm phiếu lại của Wisconsin có sẵn tại đây:
https://elections.wi.gov/elections-voting/recount.


WEC Orders Presidential Election Recount
Date Thursday, 11/19/2020 – 09:30
Madison, WI – The Wisconsin Elections Commission today ordered a partial recount of presidential election results in Dane and Milwaukee counties after receiving a recount petition and $3 million payment from the Trump campaign.
The order comes following a meeting of the six-member, bipartisan commission late Wednesday at which the commission unanimously approved the recount order. (A copy of the order is attached.)
The recount order requires Dane and Milwaukee counties boards of canvassers (BOCs) to convene by 9 a.m. Saturday, November 21, and complete their work by noon on Tuesday, December 1. The county BOCs may start their work as early as today.
The Dane County BOC will meet at Monona Terrace in Madison. The Milwaukee County BOC will meet at the Wisconsin Center in Milwaukee. Each BOC will issue its own public notice for starting and meeting times, and must include 24 hours public notice.
At its meeting Wednesday, the WEC also unanimously approved changes to its Recount Manual designed to ensure representatives of both presidential campaigns have access to ballots and other materials during the recount. “… it is clear that the ballots and materials must be available for candidates and their representatives to view and offer any objections to a ballot being counted,” the revised manual states.
The revised Recount Manual with changes to the observer and public health sections highlighted will be posted shortly to the commission’s website. The rest of the manual remains unchanged.
The WEC also unanimously approved a three-page memorandum from staff containing Public Health Guidance for Recount Proceedings.
Proposed revisions to the manual about when a county’s Board of Canvassers should examine requests for absentee ballots during a recount were not approved following a series of 3-3 votes. The commission requires four votes to approve a motion.
Separately, the WEC unanimously approved guidance for 190 municipalities that will be conducting voting equipment audits before the certification deadline of December 1. The guidance includes a November 27 deadline for completion of the hand-count audits, which are designed to confirm the accuracy of voting equipment. More information about voting equipment audits is available on the WEC’s website: https://elections.wi.gov/elections-voting/voting-equipment/audit-page.
“We understand the eyes of the world will be on these Wisconsin counties over the next few weeks,” said Meagan Wolfe, administrator of the WEC and Wisconsin’s chief election official. “We remain committed to providing information about the process and assisting our county clerks by providing facts on the mechanics of a recount and status updates.”
Here is the timeline for a recount:
Wednesday, November 18, 6:00 p.m. – The Wisconsin Elections Commission holds a special meeting to discuss details of the partial recount for president and to review supplements to the Recount Manual in light of public health guidance. Information about the meeting and how to attend online is available here: https://elections.wi.gov/node/7247.
Thursday, November 19, 2020 – The Commission Chair issues the Recount Order. This starts the 13-day recount clock and is also the first day that recount boards can meet.
Saturday, November 21, 2020 at 9:00 a.m. – The deadline by which county boards of canvassers must convene for the recount (no later than 9:00 a.m. on the third day after the recount order is issued).
Tuesday, December 1, 2020 – The deadline to complete the recount. This is also the deadline, under Wisconsin law, for WEC to certify results from the General Election. Therefore, recounts must be completed and results must be filed with WEC by noon on December 1, 2020.
Complete information about Wisconsin’s recount laws and procedures is available here: https://elections.wi.gov/elections-voting/recount.
Attachment Size
NR Elections – Wisconsin Recount Update 11-19-20.pdf
164.8 KB
https://elections.wi.gov/sites/elections.wi.gov/files/2020-11/NR%20Elections%20-%20Wisconsin%20Recount%20Update%2011-19-20.pdf
WEC – Final Recount Order.pdf
434.87 KB
https://elections.wi.gov/sites/elections.wi.gov/files/2020-11/WEC%20-%20Final%20Recount%20Order.pdf
For more information, contact
Reid Magney, public information officer, 608-267-7887, or reid.magney@wi.gov.
###


https://elections.wi.gov/index.php/node/7250

By adminVV