Theo tin Paid for by Donald J. Trump for President, Inc.


Ngày 21 tháng 11 năm 2020
BÁO CÁO CỦA ĐỘI NGŨ PHÁP LÝ TRUMP TRÊN GEORGIA
“Ban vận động bầu cử cho Donald Trump hôm nay đã nộp đơn yêu cầu kiểm phiếu lại ở Georgia. Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng mọi khía cạnh của Luật Bang Georgia và Hiến pháp Hoa Kỳ đều được tuân thủ để mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp đều được tính. Tổng thống Trump và Ban vận động bầu cử của ông tiếp tục nhấn mạnh vào một cuộc kiểm phiếu trung thực ở Georgia khi điều này phải bao gồm khớp chữ ký và các biện pháp bảo vệ quan trọng khác. Nếu không có sự khớp chữ ký thìcuộc kiểm phiếu này sẽ là một trò giả tạo và một lần nữa cho phép các phiếu bầu bất hợp pháp được kiểm đếm. Nếu không có chữ ký khớp thì điều này sẽ giả mạo như kiểm phiếu và kiểm phiếu ban đầu. Hãy ngừng đưa ra kết quả sai cho dân chúng. Phải có lúc chúng ta ngừng kiểm phiếu bất hợp pháp. Hy vọng rằng nó sẽ sắp có sớm”.
– Đội ngũ pháp lý của Trump


November 21, 2020
STATEMENT FROM THE TRUMP LEGAL TEAM ON GEORGIA
“Today, the Trump campaign filed a petition for recount in Georgia. We are focused on ensuring that every aspect of Georgia State Law and the U.S. Constitution are followed so that every legal vote is counted. President Trump and his campaign continue to insist on an honest recount in Georgia, which has to include signature matching and other vital safeguards. Without signature matching, this recount would be a sham and again allow for illegal votes to be counted. If there is no signature matching, this would be as phony as the initial vote count and recount. Let’s stop giving the People false results. There must be a time when we stop counting illegal ballots. Hopefully it is coming soon.”
– Trump legal team


https://www.donaldjtrump.com/media/statement-from-the-trump-legal-team-on-georgia/

By adminVV