Theo tin Wisconsin Elections Commission & Thống đốc Tony Evers

Thống đốc Tony Evers đã ký các giấy tờ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Wisconsin ký quyết định thông qua kết quả của cuộc bầu cử tổng thống trên toàn tiểu bang Wisconsin gồm cả kết quả từ các cuộc kiểm phiếu lại ở các quận Dane và Milwaukee


Chủ tịch WEC để Canvass Kết quả Bầu cử Tổng thống Hôm nay
Date Mon, 30/11/2020 – 14:25
Madison, WI
Chủ tịch Ann Jacobs của Ủy ban Bầu cử Wisconsin sẽ thông qua kết quả của cuộc bầu cử tổng thống và ký quyết định hôm nay lúc 3:30 chiều bao gồm cả kết quả từ các cuộc kiểm phiếu lại ở các quận Dane và Milwaukee.
“Chủ tịch không chứng nhận cuộc đua tổng thống ngày hôm nay” Meagan Wolfe nói (quản trị viên của WEC và trưởng nhân viên bầu cử của Wisconsin – administrator of the WEC and Wisconsin’s chief election official). “Đây là một quá trình rất khác so với các cuộc tranh cử khác trong cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 khi Chủ tịch WEC xác định người chiến thắng và cấp chứng chỉ bầu cử. Không có chứng chỉ tranh cử trong một cuộc tranh cử tổng thống.” Wolfe nói.
Trong các cuộc tranh cử khác diễn ra trên lá phiếu ngày 3 tháng 11 của Wisconsin bao gồm Quốc hội, Thượng viện bang và Quốc hội bang thì chủ tịch sẽ thông qua kết quả và sau đó cấp chứng chỉ bầu cử. Đó không phải là trường hợp của một cuộc bầu cử tổng thống. Luật yêu cầu Chủ tịch xác định kết quả hoặc các con số của cuộc kiểm phiếu lại và cuộc thi dựa trên các báo cáo kết quả đã được chứng nhận do mỗi trong số 72 quận đệ trình. Quyết định này là những gì có thể được kháng cáo. Nếu không có quyết tâm, thì các bên tham gia kiểm phiếu không có gì để kháng cáo.
Chủ tịch Jacobs sẽ đưa ra “quyết định về việc kiểm phiếu lại và cuộc tranh cử tổng thống hôm nay.”, cho phép Ban Bầu cử của Tổng thống Trump thực hiện các quyền kháng cáo kiểm phiếu lại trong 5 ngày theo Điều lệ của Wis. 9.01 (6) nếu Ban Bầu cử của Tổng thống Trump cho rằng quyết định phản ánh không chính xác kết quả bầu cử.
Là một phần của quyết định ngày hôm nay, một bản sao của quyết định canvass cho tổng thống và tuyên bố xác nhận sẽ được gửi đến văn phòng Thống đốc. Sau đó Thống đốc quyết định có nên ký tên trong danh sách các đại cử tri tổng thống hay không. Chủ tọa không ký xác nhận và chỉ đưa ra quyết định về hành vi. Wolfe nói rằng quyết định hoặc tuyên bố xác nhận có thể được sửa đổi nếu tòa án ra lệnh khi kháng cáo.
Trong cuộc họp Ủy ban được lên lịch thường xuyên vào thứ Ba thì chủ tịch sẽ chứng nhận các cuộc tranh cử khác nhưng điều này sẽ dẫn đến việc cấp chứng chỉ bầu cử cho những người chiến thắng vì không có kiểm phiếu lại trong các cuộc tranh cử đó và do đó không có khoảng thời gian kháng cáo.
Wolfe cũng lưu ý rằng đây là quy trình chính xác được tuân theo cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là nơi quyết định được đưa ra và tuyên bố xác minh được gửi ngay sau khi kết thúc kiểm phiếu. Chủ tịch Ủy ban hoặc người được chỉ định của họ luôn ký xác định và chứng nhận bầu cử như được quy định trong luật tiểu bang. Đây là quá trình được tuân thủ dưới sự lãnh đạo của cả Chủ tịch Ủy ban Dân chủ và Cộng hòa. Ủy ban đầy đủ chưa bao giờ bỏ phiếu về việc kiểm tra, xác định, chứng nhận hoặc chuẩn bị hoặc cấp chứng chỉ. Đây là quy trình đã được sử dụng cho hơn 20 cuộc bầu cử dưới sự quản lý của Ủy ban Bầu cử Wisconsin lưỡng đảng. Đây là tiến trình hiện tại để chứng nhận cuộc bầu cử:
Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 – Canvass tiểu bang của cuộc bầu cử Tổng thống và Xác định Kết quả của cuộc đếm phiếu lại. Lúc 3:30 chiều Chủ tịch WEC sẽ xem xét kết quả và ký một tuyên bố xác định kết quả của cuộc bầu cử được tiến hành vào thứ Ba ngày 3 tháng 11 năm 2020 cho Văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ bao gồm việc kiểm phiếu lại ở các quận Dane và Milwaukee.
Thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020 – Thời hạn theo luật Wisconsin để Chủ tịch WEC xác nhận kết quả của cuộc Tổng tuyển cử không phải kiểm phiếu lại. Chủ tịch của WEC sẽ xác nhận kết quả cho tất cả các cuộc bầu cử tiểu bang khác trong cuộc họp thường kỳ của WEC.
Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 – Cuộc họp của các cử tri tổng thống. Vào buổi trưa, các đại cử tri tổng thống cho ứng cử viên chiến thắng sẽ gặp nhau tại Tòa nhà Quốc hội để bỏ phiếu bầu tổng thống.


WEC Chair to Canvass Presidential Election Results Today
DateMon, 11/30/2020 – 14:25
Madison, WI – Chairperson Ann Jacobs of the Wisconsin Elections Commission will canvass results of the presidential election and sign the determination today at 3:30 p.m., including results from the recounts in Dane and Milwaukee counties.
The Chair is not certifying the presidential race today, said Meagan Wolfe, administrator of the WEC and Wisconsin’s chief election official. “This is a very different process than for the other contests on the November 3 ballot where the WEC Chair does determine the winner and issues certificates of election. There is no certificate of election in a presidential contest,” Wolfe said.
In other contests that were on Wisconsin’s November 3 ballot, including Congress, state Senate, and state Assembly, the Chair does canvass the results and then issues a certificate of election. That is not the case in a presidential election. The law requires that the Chair determine the result, or the numbers, of the recount and the contest based on the certified result statements submitted by each of the 72 counties. This determination is what can be appealed. If there is not a determination, then parties to a recount do not have anything to appeal.
Today, Chair Jacobs will make a “determination of the recount and the presidential contest” which allows President Trump’s campaign to exercise the five-day recount appeal rights afforded to it under Wis. Stat. 9.01(6) if the campaign believes the determination inaccurately reflects the election outcome.
As part of today’s determination, a copy of the canvass determination for president and a statement of ascertainment will be sent to the Governor’s office. The Governor then decides whether to sign off on the slate of presidential electors. The Chair does not sign the ascertainment and only makes the determination of the canvass. Wolfe said that the determination or the statement of ascertainment can be modified if ordered by a court upon appeal.
On Tuesday, during the regularly-scheduled Commission meeting, the Chair will certify the other contests, which will result in the issuance of certificates of election to the winners, because there is no recount in those contests and therefore no appeal time period.
Wolfe also noted that this is the exact process followed for the 2016 presidential election where the determination was made and the statement of ascertainment sent immediately after the conclusion of the recount. The Chairperson of the Commission, or their designee, has always signed the determination and certificates of election, as is outlined under state law. This has been the process followed under the leadership of both Democratic and Republican Chairs of the Commission. The full Commission has never voted on the canvass, determination, certification or the preparation or issuance of certificates. This is the process that has been used for more than 20 elections under the bipartisan Wisconsin Elections Commission. Here is the current timeline for certification of the election:
Monday, November 30, 2020 – State Canvass of the Presidential Contest and Determination of the Results of the Recount. At 3:30 p.m. the Chairperson of the WEC will review the results and sign a canvass statement that determines the result of the election conducted on Tuesday, November 3, 2020, for the Office of President of the United States which includes the recount in Dane and Milwaukee counties.
Tuesday, December 1, 2020 – The deadline under Wisconsin law for the Chairperson of the WEC to certify results from the General Election that were not subject to a recount. The Chairperson of the WEC will certify results for all other state elections during the WEC’s regular meeting.
Monday, December 14, 2020 – Presidential Electors meeting. At noon, presidential electors for the winning candidate will meet at the State Capitol to cast their votes for president.
Attachment Size
NR Elections – Wisconsin Election Canvass Update 11-30-20 FINAL.pdf
161.99 KB
For more information, contact
Reid Magney, public information officer, 608-267-7887, or reid.magney@wi.gov.

Hôm nay, tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình để chứng nhận cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 và theo yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang, tôi đã ký Giấy chứng nhận xác nhận cho nhóm đại cử tri cho Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris.


https://elections.wi.gov/node/7258

By adminVV