Theo tin Emerson College

Georgia 2020: Đảng Cộng hòa đương nhiệm với lợi thế đôi chút trong cuộc Thượng Viện vòng hai ở tiểu bang Georgia
Trong hai cuộc bầu cử cuối cùng của Thượng viện Hoa Kỳ ở Georgia, những người đương nhiệm của Đảng Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler nắm giữ lợi thế gần giống nhau từ 51% đến 48% so với những người thách thức Đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock. Những người chiến thắng trong các cuộc tranh cử này sẽ xác định đảng chính trị nào sẽ kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ.
Spencer Kimball là Giám đốc Emerson College Polling kết luận rằng “dữ liệu tiết lộ có rất ít sự hỗ trợ chéo, điều này cho thấy một bên nên giành được cả hai ghế”.
Sự khác biệt về tuổi tác
Cơ sở ủng hộ của đảng Dân chủ nằm ở những người trong nhóm 18-29 tuổi là những người đang ủnh hộ Warnock với 71% phiếu bầu và tương tự cho Ossoff với 70% phiếu bầu. Cuộc đua thắt chặt giữa những người trong nhóm 30-44 tuổi khi Ossoff dẫn Perdue từ 50% đến 47% và Warnock ngang ngữa Loeffler với 49%. Đảng Cộng hòa giành được lợi thế với các cử tri lớn tuổi ở Bang Peach với tỷ lệ những người trong nhóm 45-64 tuổi ủng hộ cho Perdue 57% đến 42% trong khi cũng ủng hộ cho cho Loeffler 58% đến 42%. Các cử tri trên 65 tuổi ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa với tỷ lệ chênh lệch lớn nhất: Perdue dẫn Ossoff 59% đến 41% và Loeffler dẫn Warnock 60% đến 40%.
Sự khác biệt về ý định bỏ phiếu
Những người có kế hoạch bỏ phiếu sớm chia điều với Perdue và Ossoff mỗi người nhận 49%. Trong cuộc bầu cử đang tranh cãi khác, Warnock ở mức 50% và Loeffler là 49%. 61% những người đã bỏ phiếu cho Ossoff và Warnock với 39% ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Các cử tri trong ngày bầu cử đang ủnh hộ cho đảng Cộng hòa với 68% ủng hộ Perdue và 70% cho Loeffler.
Sự khác biệt về Địa lý
Các vùng ngoại ô là chiến trường cho tất cả các ứng cử viên khi Loeffler và Perdue của Đảng Cộng hòa đều dẫn trước 52% đến 47% so với các ứng cử viên Đảng Dân chủ là Warnock và Ossoff. Cuộc bỏ phiếu của các thành thị và thành phố ủng hộ cho Warnock với 75% phiếu bầu và Ossoff với 73%. Ở các khu vực nông thôn của bang thì Loeffler và Perdue dẫn đầu với 68% và 67% phiếu bầu.
Perdue và Loeffler mạnh nhất ở khu vực phía bắc của tiểu bang với hơn 75% sự ủng hộ và phía bắc Atlanta với 58% sự ủng hộ. Hai ứng cử viên đảng Dân chủ có sự ủng hộ mạnh mẽ ở khu vực Atlanta với 81% ủng hộ cho Warnock và 77% cho Ossoff. Đảng Cộng hòa dẫn đầu phía nam Atlanta với Loeffler hoạt động tốt hơn một chút với 58% ủng hộ so với 57% của Perdue. Warnock và Ossoff rất mạnh ở góc tây nam của tiểu bang với 74% ủng hộ Warnock và 69% cho Ossoff.
Sự khác biệt về giáo dục
Những người có một số bằng đại học hoặc cao đẳng chia điều giữa các ứng cử viên trong khi các ứng cử viên Đảng Cộng hòa có cơ sở vững chắc với những cử tri có trình độ trung học trở xuống – thu được 58% phiếu bầu cho Loeffler và 57% cho Perdue. Những người có bằng sau đại học hoặc cao hơn sẽ dành cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ với 55% phiếu bầu cho mỗi cử ứng viên.
Khác giới
Tỷ lệ bình chọn là nam giới cho Loeffler và Perdue là 53% đến 47%. Các cử tri nữ ủng hộ Ossoff của đảng Dân chủ từ 50% đến 49% trong khi Loeffler dẫn Warnock từ 50% đến 49% trong số các cử tri nữ.
Vấn đề
Các vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri là kinh tế (31%) và phản ứng của Covid-19 (24%), tiếp theo là y tế (15%) và công bằng xã hội (12%); 9% nói điều gì đó khác. Hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đang dẫn đầu với những cử tri xác định kinh tế là vấn đề hàng đầu của họ khi mỗi người đều giành được 84% số phiếu bầu đó. Tuy nhiên về ba vấn đề quan trọng nhất tiếp theo thì các ứng cử viên Dân chủ dẫn đầu trong số những người cho biết phản ứng COVID-19 (Ossoff 69% ủng hộ, Warnock 67%); chăm sóc sức khỏe (Ossoff hỗ trợ 60%, Warnock 63%) và công bằng xã hội (Warnock 79% hỗ trợ, Ossoff 77%).
Người gọi ID
Cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đại học Georgia Emerson được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2020. Mẫu bao gồm các cử tri có khả năng là Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và Độc lập, n = 605, với Khoảng tín nhiệm (CI) tương tự như biên độ sai số của cuộc thăm dò ý kiến ​​(MOE) là + /-3,9%. Các bộ dữ liệu được phân chia theo giới tính, tuổi, chủng tộc, giáo dục và khu vực dựa trên mô hình cử tri đi bỏ phiếu năm 2020. Điều quan trọng cần nhớ là các tập hợp con dựa trên giới tính, độ tuổi, cơ cấu thành phần, dân tộc và khu vực mang theo biên độ sai số cao hơn, do kích thước mẫu được giảm xuống. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng hệ thống phản hồi giọng nói tương tác (IVR) của điện thoại cố định (n = 321) và bảng điều khiển trực tuyến do MTurk cung cấp (n = 284).


Georgia 2020: Incumbent Republicans with Slight Advantages in Senate Run-Offs
In the two US Senate run-off elections in Georgia, Republican incumbents David Perdue and Kelly Loeffler hold nearly identical 51% to 48% advantages over Democratic challengers Jon Ossoff and Raphael Warnock. The winners of these contests will determine which political party will control the U.S. Senate.
Spencer Kimball, Director of Emerson College Polling concludes that “the data revealed there is little crossover support, which suggests one party should win both seats.”
Age Differences
The Democratic base of support lies with 18-29-year-olds, who are breaking for Warnock with 71% of the vote, and similarly for Ossoff with 70% of the vote. The race tightens among 30-44-year-olds, as Ossoff leads Perdue 50% to 47%, and Warnock and Loeffler each receive 49% within this age cohort. Republicans gain an advantage with older voters in the Peach State, with 45-64-year-olds breaking for Perdue 57% to 42%, while also breaking for Loeffler 58% to 42%. Voters over 65 support Republican candidates by the largest margin: Perdue leads Ossoff 59% to 41% and Loeffler leads Warnock 60% to 40%.
Voting Intention Differences
Those planning on voting early are split, with Perdue and Ossoff each receiving 49%. In the other contested election, Warnock is at 50% with Loeffler at 49%. Sixty-one percent (61%) of those who have already voted break for Ossoff and Warnock, with 39% supporting the Republican candidates. Election day voters are breaking for the Republicans, with 68% support for Perdue and 70% for Loeffler.
Geographic Differences
The suburbs are a battleground for all the candidates as both Republicans Loeffler and Perdue lead their Democratic challengers Warnock and Ossoff 52% to 47% each. The Urban/City vote is breaking for Warnock with 75% of the vote, and Ossoff with 73%. In the rural areas of the state, Loeffler and Perdue lead with 68% and 67% of the vote.
Perdue and Loeffler are strongest in the northern region of the state with over 75% support, and north of Atlanta with 58% support. The two Democrats have strong support in the Atlanta area, with 81% breaking for Warnock and 77% for Ossoff. Republicans lead south of Atlanta with Loeffler performing slightly better with 58% support, as compared with 57% for Perdue. Warnock and Ossoff are strong in the southwest corner of the state with 74% support for Warnock and 69% for Ossoff.
Educational Differences
Those with some college or college degrees are split between the candidates, while the Republican candidates have a strong base with those voters having a high school degree or less – garnering 58% of the vote for Loeffler and 57% for Perdue. Those earning postgraduate degrees or higher break for the Democratic candidates, with 55% of the vote each.
Gender Differences
Male voters break for Loeffler and Perdue 53% to 47%. Female voters break for the Democrat Ossoff 50% to 49%, while Loeffler leads Warnock 50% to 49% among female voters.
Issues
The most important issues for voters are the economy (31%) and Covid-19 response (24%), followed by healthcare (15%) and social justice (12%); 9% said something else. The two Republican candidates are leading with voters who identify the economy as their top issue, each garnering 84% of that vote. However, on the next three most important issues, the Democratic candidates lead among those who said COVID-19 response (Ossoff 69% support, Warnock 67%); healthcare (Ossoff 60% support, Warnock 63%) and social justice (Warnock 79% support, Ossoff 77%).
Caller ID
The Georgia Emerson College poll was conducted December 14-16, 2020. The sample consisted of likely Democratic, Republican, and Independent voters, n=605, with a Credibility Interval (CI) similar to a poll’s margin of error (MOE) of +/-3.9%. The datasets were weighted by gender, age, race, education, and region based on 2020 voter turnout modeling. It is important to remember that subsets based on gender, age, party breakdown, ethnicity, and region carry with them higher margins of error, as the sample size is reduced. Data was collected using an Interactive Voice Response (IVR) system of landlines (n=321) and an online panel provided by MTurk (n=284).https://emersonpolling.reportablenews.com/pr/georgia-2020-incumbent-republicans-with-slight-advantages-in-senate-run-offs

By adminVV