Theo tin All in Together hay prnewswire.com


Các cuộc thăm dò mới ở Georgia cho thấy một cuộc đua ngang ngửa vào Thượng Viện Hoa Hỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia đặc biệt là giữa các nữ cử tri
NEW YORK
Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Nhóm vận động phi đảng phái All in Together đã hợp tác với Lake Research và Emerson College Polling để nghiên cứu cử tri phụ nữ vào năm 2020. Cuộc khảo sát thứ ba của nghiên cứu đã xem xét 332 cử tri phụ nữ đã ghi danh ở Georgia từ ngày 14 – 16 tháng 12 năm 2020 với biên độ sai số +/- 5,4%. Cuộc khảo sát đã đạt được tổng số 605 cử tri đã đăng ký ở Georgia với tỷ lệ sai số +/- 4%.
Các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước một chút trong cả hai cuộc đua. Phụ nữ được chia đều trong cả hai cuộc đua: 50% nói rằng họ đã bỏ phiếu cho hoặc dự định bỏ phiếu cho Ossoff trong khi 49% đứng về phía Perdue; 50% nói rằng họ đã bỏ phiếu cho hoặc dự định bỏ phiếu cho Loeffler trong khi 49% đứng về phía Warnock. Đàn ông có nhiều khả năng nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho hoặc họ đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa: 53% chọn Perdue và 47% cho Ossoff; 53% chọn Loeffler đến 47% cho Warnock. Phụ nữ ngoại ô là một chiến trường và chia rẽ trong cả hai chủng tộc. Các cử tri độc lập nghiêng về các ứng cử viên Dân chủ trong cả hai cuộc đua.
Điều quan trọng đối với cử tri phụ nữ GA và cử tri nói chung cho rằng đây là cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện: 87% phụ nữ nói rằng cá nhân họ là rất quan trọng khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện này. Điều này đúng với cả phụ nữ theo Đảng Dân chủ (87%) và theo Đảng Cộng hòa (89%).
Gần ba phần mười (29%) cử tri là phụ nữ nói rằng các quảng cáo hoặc mẩu thư mà họ đã xem về cuộc đua vào Thượng viện đã ảnh hưởng đến lựa chọn bỏ phiếu của họ. Trong số các cử tri nữ nói rằng họ đã bị ảnh hưởng, đa số (70%) bị ảnh hưởng để bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ.
Bốn mươi lăm phần trăm (45%) phụ nữ GA nói rằng kết quả Bầu cử Tổng thống khiến họ quan tâm hơn nhiều đến việc bỏ phiếu trong các cuộc đua vào Thượng viện này. Tỷ lệ người trẻ tuổi đi bỏ phiếu có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong khi chỉ có 17% ​​quan tâm hơn nhiều và chỉ 10% rất tin tưởng rằng các phiếu bầu sẽ được tính công bằng.
Trong một lựa chọn bắt buộc thì phụ nữ có nhiều khả năng nói rằng quyền kiểm soát Thượng viện của Đảng Cộng hòa là quan trọng đối với việc kiểm tra và cân bằng đối với Tổng thống Dân chủ (43%) hơn là họ nói rằng với sự kiểm soát của Đảng Dân chủ đối với cả Thượng viện và Tổng thống khi chúng ta có nhiều khả năng hoàn thành một việc gì đó nhờ COVID cứu trợ kinh tế và đưa nền kinh tế phát triển (34%).
Ưu tiên hàng đầu của cử tri Georgia trong cuộc bỏ phiếu bầu vào Thượng viện là ngăn chặn đại dịch COVID-19 (26%), tiếp theo là đưa nền kinh tế đi lên (17%), tiến lên về cứu trợ kinh tế (13%), cân bằng với Tổng thống Dân chủ (11%) ), quan điểm của ứng viên phản ánh quan điểm đạo đức của họ về các vấn đề (10%) và giúp đỡ các gia đình đang làm việc (9%).
Gần 2/3 phụ nữ thuộc Đảng Dân chủ (64%) và Đảng Cộng hòa (63%) nói rằng họ đang khuyến khích bạn bè và hàng xóm bỏ phiếu. Phụ nữ Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng khuyến khích bạn bè và hàng xóm bỏ phiếu trong Cuộc Bầu cử Bỏ phiếu ở Thượng viện này hơn là trong Cuộc Bầu cử Tổng thống.
Lauren Leader nói, (Giám đốc điều hành của All In Together – CEO of All In Together), “Những cuộc thăm dò này một lần nữa cho thấy phụ nữ quan trọng như thế nào đối với mọi cuộc bầu cử nhưng họ sẽ đóng một vai trò quá lớn trong cuộc vượt cạn quan trọng này của cuộc Bầu cử Thượng Viện vòng hai ở tiểu bang Georgia.”
Toàn bộ dữ liệu thăm dò có sẵn tại www.aitogether.org


New Georgia Polls Show a Tight Senate Race, Especially Among Women Voters
NEWS PROVIDED BY
All In Together
Dec 22, 2020, 10:00 ET
NEW YORK, Dec. 22, 2020 /PRNewswire/ — Non-partisan advocacy group All in Together has teamed up with Lake Research and Emerson College Polling to study women voters in 2020. The third survey of the study looked at 332 registered women voters in Georgia from December 14 – 16th, 2020 with a +/-5.4% margin of error. The survey reached a total of 605 registered voters in Georgia, with a +/-4% margin of error.
The Republican Senate candidates are slightly ahead in both races. Women are evenly split in both races: 50% say they voted for or plan to vote for Ossoff, while 49% side with Perdue; 50% say they voted for or plan to vote for Loeffler, while 49% side with Warnock. Men are slightly more likely to say they will vote for or they already have voted for the Republican candidates: 53% choose Perdue to 47% for Ossoff; 53% choose Loeffler to 47% for Warnock. Suburban women are a battleground and split in both races. Independent voters lean toward the Democratic candidates in both races.
It is universally important to GA women voters, and voters overall, that this is the election that will determine which party controls the Senate: 87% of women say it is very important to them personally to vote in this Senate election. This is true among both Democratic (87%) and Republican (89%) women.
Nearly three-in-ten (29%) women voters say the ads or mail pieces they have seen about the Senate race have influenced their vote choice. Among the women voters who say they’ve been influenced, a solid majority (70%) are influenced to vote for the Democratic candidates.
Forty-five percent (45%) of GA women say the Presidential Election results make them much more interested in voting in these Senate races. Turnout of young people could make a huge difference, where only 17% are much more interested, and only 10% are very confident that the votes will be counted fairly.
In a forced choice, women are more likely to say that Republican control of the Senate is important for checks and balances on the Democratic President (43%) than they are to say that with Democratic control of both the Senate and the Presidency, we are more likely to get something done on COVID economic relief and getting the economy moving (34%).
Georgia Women voters’ top priority in their vote for Senate is stopping the COVID-19 pandemic (26%) followed by getting the economy going (17%), moving ahead on economic relief (13%), balancing the Democratic President (11%), the candidate’s views reflecting their own moral views on issues (10%), and helping working families (9%).
Nearly two-thirds of both Democratic (64%) and Republican women (63%) say they are encouraging friends and neighbors to vote. Republican women are more likely to be encouraging friends and neighbors to vote in this Senate Runoff Election than they were in the Presidential Election.
Lauren Leader, CEO of All In Together said, “These polls show once again how critical women are to every election but in this important Senate runoff they will play an outsized role.”
Complete polling data is available at www.aitogether.org
SOURCE All In Together


https://www.prnewswire.com/news-releases/new-georgia-polls-show-a-tight-senate-race-especially-among-women-voters-301197552.html

By adminVV