Theo tin The Asian American Legal Defense and Education Fund hay prnewswire.com


AALDEF tìm kiếm tình nguyện viên cho các cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia
Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, Quỹ Giáo dục và Phòng thủ Hợp pháp của Người Mỹ gốc Á (AALDEF), hợp tác với Trung tâm Phục vụ Cộng đồng Liên Á (CPACS), sẽ tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến ​​về việc rút lui đa ngôn ngữ phi đảng phái để cung cấp ảnh chụp nhanh về các mẫu bỏ phiếu, sở thích của ứng viên kết nạp đảng và các vấn đề có ý nghĩa đối với cử tri người Mỹ gốc Á trong Cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia tại 5 địa điểm thăm dò ở Doraville, Duluth, Johns Creek và Norcross trong các quận DeKalb, Fulton và Gwinnett.
Chúng tôi đang tích cực tuyển dụng tình nguyện viên cho nỗ lực này. Hãy chia sẻ thông tin này rộng rãi với các mạng của quý v.
Tình nguyện làm:
Nhận khóa đào tạo kéo dài một giờ vào ngày 16 tháng 12 hoặc ngày 22 tháng 12 năm 2020 lúc 6 giờ chiều EST về quyền biểu quyết, quyền truy cập ngôn ngữ và biện pháp bảo vệ;
Làm ít nhất một ca ba giờ tại một địa điểm thăm dò ý kiến ​​ở Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2021;
Cung cấp bảo vệ cử tri theo thời gian thực;
Trao quyền cho cộng đồng của chúng tôi được hiển thị và lắng nghe.
Ghi danh bằng cách sử dụng liên kết này để tình nguyện.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAd9XhVogb5Qymz7C22s51T5wgZtuIFOT1mTZjVXhFhC3Vqw/viewform


AALDEF seeks volunteers for Georgia Senate runoff elections
December 7, 2020
On January 5, 2021, the Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF), in partnership with the Center for Pan Asian Community Service (CPACS), will conduct a nonpartisan multilingual exit poll to provide a snapshot of voting patterns, candidate preferences, party enrollment, and issues of significance to Asian American voters in the Georgia Senate Runoff Elections at 5 poll sites in Doraville, Duluth, Johns Creek, and Norcross within DeKalb, Fulton, and Gwinnett Counties.
We are actively recruiting volunteers for this effort. Please share this information widely with your networks.
Volunteer to:
Receive a one-hour training on either December 16 or December 22, 2020 at 6PM ET on voting rights, language access, and protections;
Do at least one three-hour shift at a poll site in Georgia on January 5, 2021;
Provide real-time voter protection;
Empower our communities to be visible and heard.
Sign up using this link to volunteer.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAd9XhVogb5Qymz7C22s51T5wgZtuIFOT1mTZjVXhFhC3Vqw/viewform
* * *
For more information, contact:
Jerry Vattamala, Democracy Program Director
jvattamala@aaldef.org, 212.966.5932 ext. 209
Susana Lorenzo-Giguere, Senior Staff Attorney
slorenzo-giguere@aaldef.org, 212.966.5932 ext. 211
For Co-Sponsorship and Volunteer Recruitment efforts, contact:
Judy Lei, Voting Rights Organizer
jlei@aaldef.org, 212.966.5932 ext. 206 | M: 929-324-0480


https://www.aaldef.org/press-release/aaldef-seeks-volunteers-for-georgia-senate-runoff-elections/

By adminVV