Theo tin Poli-Tech Solutions, LLC hay prnewswire.com


Mặc dù việc bỏ phiếu ở Georgia sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 5 tháng 1 nhưng việc đảm bảo rằng mọi phiếu bầu được tính là ưu tiên hàng đầu đối với một doanh nghiệp nhỏ ở Florida.
FORT LAUDERDALE, Florida
Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Sau nhiều năm nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm thì Poli-Tech Solutions, LLC có trụ sở tại Florida vừa công bố tương lai của giám sát bầu cử. Kiểm toán tham gia bầu cử mang tính cách mạng của họ trả lời câu hỏi trong tâm trí của mọi cử tri bảo thủ: “Lá phiếu của tôi đã thực sự được tính chưa?” Khả năng Poli-Tech xác minh rằng lá phiếu bầu cử sơ bộ, tổng quát hoặc bầu cử đặc biệt của một người đăng ký đã được bỏ nhưng không được tính là một bước đột phá đáng chú ý vào thời điểm mà cử tri Georgia sẽ xác định hướng đi của đất nước chúng ta.
Theo Chuck Kirkpatrick là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Poli-Tech: “Với 1 triệu nhân viên thăm dò ý kiến ​​tại 117.000 địa điểm thăm dò ở 3.242 quận khi tất cả đều sử dụng các máy móc khác nhau và hoạt động theo các quy tắc và quy định của quận và tiểu bang khác nhau, việc ‘ngăn chặn’ hành vi gian lận cử tri là không thể. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận khác; làm thế nào để phát hiện khi nào một phiếu bầu được bỏ nhưng không được tính. Sau đó, chúng tôi mở rộng khả năng theo dõi ‘Số phiếu bầu chưa được đếm’ ở cấp quận và tiểu bang, đồng thời cũng để phát hiện xem ai đó bỏ phiếu gian lận dưới tên người khác . ”
“Trong khi hệ thống của chúng tôi xử lý cử tri ở tất cả các tiểu bang, chúng tôi tập trung trong vài tuần tới để giúp Georgia tránh một thất bại phiếu bầu khác”, Kirkpatrick, một cựu cư dân Albany trong tiểu bang Georgia cho biết thêm.
Kirkpatrick không còn xa lạ với giới chính trị. Giám đốc điều hành đã tham gia vào chính trị trong nhiều thập kỷ và cũng từng là Giám đốc Văn phòng Chiến dịch Fort Lauderdale cho Chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump 2016 và là Thành viên Nhóm Phòng chiến tranh nam Florida trong Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018. Giờ đây, Kirkpatrick đang khuyến khích những người bảo thủ đồng nghiệp tham gia vào Cuộc Kiểm tra Tham gia Bầu cử đúng thời điểm xảy ra vụ tràn Georgia. Người sáng lập và Giám đốc điều hành lập luận rằng việc bảo vệ các lá phiếu bảo thủ của chúng tôi khỏi biến mất một cách bí ẩn rất xứng đáng với gói đăng ký hàng năm có thời hạn 4,95 đô la!
Để biết thêm thông tin và tham khảo người ghi danh, xin hãy liên lạc với Chuck Kirkpatrick (321) 795-7226 Chuck@MakingAmericaRight.com và truy cập www.iVote.com và www.MakingAmericaRight.com


Vote Verification Software Launches Before Georgia Runoff
While turning out the vote in Georgia will play an important role in the January 5th Senate election, ensuring that every vote is counted is priority one for a Florida small business.
FORT LAUDERDALE, Fla., Dec. 21, 2020 /PRNewswire/ — After years of research, development and testing, Florida-based Poli-Tech Solutions, LLC, just released the future of election oversight. Their revolutionary Election Participation Audit answers the question on every conservative voter’s mind: “Was my vote really counted?” Poli-Tech’s ability to verify that a subscriber’s primary, general or special election ballot was cast but not counted is a remarkable breakthrough at a time when Georgia voters will determine the direction of our country.
According to Chuck Kirkpatrick, Poli-Tech’s Founder and CEO: “With 1 million poll workers at 117,000 poll locations in 3,242 counties, all using different machines and operating under different county and state rules and regulations, ‘preventing’ voter fraud is impossible. So we took a different approach; how to detect when a vote is cast but not counted. Then we expanded our ability to track ‘Votes Cast Not Counted’ at the county and state levels, and also to detect if someone fraudulently votes under another person’s name.”
“While our system processes voters in all states, we’re focused for the next few weeks on helping Georgia avoid another lost ballot fiasco,” adds Kirkpatrick, a former Albany, Georgia resident.
Kirkpatrick is no stranger to the political world. The CEO has been involved in politics for decades and also served as the Fort Lauderdale Campaign Office Manager for the Donald Trump 2016 Presidential Campaign and as a south Florida War Room Team Member during the 2018 Mid-Term Elections. Now Kirkpatrick is encouraging fellow conservatives to participate in the Election Participation Audit just in time for the Georgia runoff. The founder and CEO argues that protecting our conservative ballots from mysteriously disappearing is well worth the limited-time $4.95 annual subscription!
For more information and subscriber references contact Chuck Kirkpatrick (321) 795-7226 Chuck@MakingAmericaRight.com and visit www.iVote.com and www.MakingAmericaRight.com
Related Images
www-ivote-com.png
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3018978-1&h=2580859775&u=http%3A%2F%2Fcdn.newswire.com%2Ffiles%2Fx%2F47%2F1e%2F34ee4e8e24a707806769645bc6e2.png&a=www-ivote-com.png+
www.iVote.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3018978-1&h=854606987&u=http%3A%2F%2Fwww.ivote.com%2F&a=www.iVote.com
SOURCE Poli-Tech Solutions, LLC


https://www.prnewswire.com/news-releases/vote-verification-software-launches-before-georgia-runoff-301196442.html

By adminVV