Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER

Tổng thư ký Brad Raffensperger Thông Báo một cuộc kiểm tra so sánh chữ ký ở quận Cobb và một cuộc kiểm tra so sánh chữ ký bổ sung trên toàn tiểu bang Georgia


Cuộc kiểm toáng thứ 3 chống lại các khiếu nại về gian lận cử tri có nghĩa là họ sẽ bị loại bỏ sau khi kiểm tra chữ ký phát hiện không có gian lận
Không có lá phiếu vắng mặt gian lận nào được xác định trong cuộc kiểm toán.
(ATLANTA) -Sau khi kiểm phiếu lại bằng tay và kiểm phiếu lại bằng máy theo yêu cầu của Ban vận động bầu cử cho Donald Trump thì một cuộc kiểm tra chữ ký đã một lần nữa khẳng định kết quả ban đầu của cuộc đua tổng thống vào tháng 11 năm 2020 ở Georgia. Một cuộc kiểm tra đối sánh chữ ký ở Quận Cobb đã tìm thấy “không có phiếu bầu vắng mặt gian lận nào” và nhận thấy rằng Sở Bầu cử Quận Cobb có “tỷ lệ chính xác 99,99% trong việc thực hiện các thủ tục xác minh chữ ký đúng.”
Tổng thư ký Brad Raffensperger cho biết: “Văn phòng Tổng thư ký luôn tập trung vào việc kêu banh gọi strike trong các cuộc bầu cử, trong trường hợp này sau ba cuộc kiểm tra chống lại các cáo buộc gian lận cử tri và họ đã bị loại”. “Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu toàn tiểu bang tái xác nhận cuộc kiểm đếm ban đầu, và một máy kiểm đếm lại theo yêu cầu của Ban vận động bầu cử cho Donald Trump cũng tái xác nhận cuộc kiểm đếm ban đầu. Cuộc kiểm toán này bác bỏ những cáo buộc đáng tin cậy duy nhất mà Ban vận động bầu cử cho Donald Trump Trump có về sức mạnh của các quy trình đối sánh chữ ký của Georgia. ”
Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tổng thư ký Raffensperger đã công bố một cuộc kiểm tra đối sánh chữ ký ở Quận Cobb sau những cáo buộc đáng tin cậy rằng quy trình này đã không được tuân thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Sáu. Văn phòng Tổng thư ký đã hợp tác với Cục Điều tra Georgia (GBI) để thực hiện cuộc kiểm toán. Trong số 150.431 lá phiếu vắng mặt mà các quan chức bầu cử Quận Cobb nhận được trong cuộc bầu cử tháng 11 thì cuộc kiểm toán “đã xem xét 15.118 phong bì tuyên thệ bỏ phiếu ABM từ các hộp được chọn ngẫu nhiên,” hoặc khoảng 10% tổng số. Kích thước mẫu ban đầu được chọn để đáp ứng ngưỡng tin cậy 99%.
Cuộc kiểm toán đã phát hiện ra “không có phiếu bầu vắng mặt gian lận nào” với ngưỡng tin cậy 99%. Cuộc kiểm tra phát hiện ra rằng chỉ có hai lá phiếu đáng lẽ đã được xác định bởi các Viên chức Bầu cử Quận Cobb để có thông báo chữa khỏi. Trong một trường hợp thì lá phiếu được “vợ hay chồng của cử tri ký nhầm” và trong trường hợp khác, cử tri “chỉ ký tên vào mặt trước của phong bì”. Trong cả hai trường hợp thì các cử tri được xác định tự điền vào các lá phiếu.
Các phong bì bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc đánh giá được “lấy từ 30 ô được chọn ngẫu nhiên trong số các lá phiếu ABM được chấp nhận và một hộp được xác định là các lá phiếu ABM Chuyển phát Phiếu Điện tử được chấp nhận.” Mỗi hộp chứa các lá phiếu trước đây đã được “Sở Bầu cử Quận Cobb bảo mật trong các hộp” và được chọn bởi một bộ tạo số ngẫu nhiên.
Để tiến hành đánh giá thì các nhân viên thi hành pháp luật (Law Enforcement Officers – LEO), từ GBI và SOS đã được hướng dẫn để “phân tích và so sánh các chữ ký, dấu hiệu đã biết và thông tin nhận dạng của cử tri được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với chữ ký, dấu hiệu và thông tin nhận dạng trên phong bì tuyên thệ lá phiếu ABM của đại cử tri. ” Họ tìm kiếm “các đặc điểm khác biệt và phẩm chất độc đáo… các thuộc tính riêng lẻ của chữ ký, nhãn hiệu hoặc thông tin nhận dạng khác” để “đưa ra phán đoán về tính hợp lệ của chữ ký trên mỗi phong bì dựa trên tổng thể của các tài liệu.”
Các LEO thực hiện cuộc đánh giá đã được chia “thành 18 nhóm hai thành viên được xác định là“ nhóm thanh tra ”và hai nhóm ba thành viên được xác định là“ nhóm điều tra ”.” Nếu hai thành viên của nhóm thanh tra được phân chia về việc có chữ ký lá phiếu hay không. hợp lệ, một “trọng tài” công bằng thứ ba đã được đưa đến để bẻ hòa. Điều này chỉ xảy ra trong sáu lần.
Trong trường hợp cần xem xét bổ sung, nếu phiếu không có chữ ký hoặc không có giấy tờ tùy thân bổ sung, thì phiếu vắng mặt được trao cho nhóm điều tra để truy tìm thêm thông tin.
Các đoàn kiểm tra đã nộp 396 phong bì cho các đoàn điều tra để đối chiếu với các tài liệu bổ sung hoặc để cử tri theo dõi ”. 386 trong số đó đã được chấp nhận là hợp lệ. Mười người còn lại được chuyển đi điều tra bổ sung. “Tất cả mười đại cử tri đã được xác định vị trí, xác định tích cực và được phỏng vấn.”
Các LEO đã sử dụng Cơ sở dữ liệu Bầu cử Quận Cobb bao gồm thông tin chữ ký từ các biểu mẫu đăng ký cử tri, đơn xin bỏ phiếu vắng mặt, giấy chứng nhận cử tri, hộ chiếu, giấy chứng nhận nhập tịch, cùng với các tài liệu khác.
Báo cáo đầy đủ có tại đây: https://sos.ga.gov/admin/uploads/Cobb%20County%20ABM%20Audit%20Report%2020201229.pdf
Georgia được công nhận là tiểu bang đi đầu trong các cuộc bầu cử. Đây là tiểu bang đầu tiên trong cả nước thực hiện bộ ba đăng ký cử tri tự động, ít nhất 16 ngày bỏ phiếu sớm (được gọi là “tiêu chuẩn vàng”) và bỏ phiếu vắng mặt không có lý do. Georgia tiếp tục lập kỷ lục về số cử tri đi bỏ phiếu và tham gia bầu cử, chứng kiến ​​mức tăng trung bình lớn nhất so với bất kỳ bang nào khác trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và số cử tri đi bầu kỷ lục vào năm 2020, với hơn 1,3 triệu cử tri vắng mặt và hơn 3,6 triệu cử tri trực tiếp sử dụng hệ thống bỏ phiếu bằng giấy, an toàn mới của Georgia.


3rd Strike Against Voter Fraud Claims Means They’re Out After Signature Audit Finds No Fraud
No fraudulent absentee ballots were identified during the audit.
(ATLANTA)-After a hand recount and a subsequent machine recount requested by the Trump campaign, a signature audit has again affirmed the original outcome of the November 2020 presidential race in Georgia. A signature match audit in Cobb County found “no fraudulent absentee ballots” and found that the Cobb County Elections Department had “a 99.99% accuracy rate in performing correct signature verification procedures.”
“The Secretary of State’s office has always been focused on calling balls and strikes in elections and, in this case, three strikes against the voter fraud claims and they’re out,” said Secretary of State Brad Raffensperger. “We conducted a statewide hand recount that reaffirmed the initial tally, and a machine recount at the request of the Trump campaign that also reaffirmed the original tally. This audit disproves the only credible allegations the Trump campaign had against the strength of Georgia’s signature match processes.”
On December 14, 2020, Secretary Raffensperger announced a signature match audit in Cobb County following credible allegations that the process was not followed in the June primaries. The Secretary of State’s Office partnered with the Georgia Bureau of Investigation (GBI) to conduct the audit. Of the 150,431 absentee ballots received by Cobb County elections officials during the November elections, the audit “reviewed 15,118 ABM ballot oath envelopes from randomly selected boxes,” or around 10% of the total. The sample size was originally chosen to meet the 99% confidence threshold.
The audit found “no fraudulent absentee ballots” with a 99% confidence threshold. The audit found that only two ballots should have been identified by Cobb County Elections Officials for cure notification that weren’t. In one case, the ballot was “mistakenly signed by the elector’s spouse,” and in the other, the voter “reported signing the front of the envelope only.” In both cases, the identified voters filled out the ballots themselves.
The absentee ballot envelopes for the audit were “pulled from 30 randomly selected boxes of the accepted ABM ballots and one box identified as accepted Electronic Ballot Delivery ABM ballots.” Each of the boxes that held the ballots were previously “secured in boxes by the Cobb County Elections Department” and were selected by a random number generator.
To conduct the audit, Law Enforcement Officers (LEOs), from GBI and SOS were instructed to “analyze and compare the known signatures, markings, and identifying information of the elector as stored in databases with the signature, markings, and identifying information on the elector’s ABM ballot oath envelope.” They looked for “distinctive characteristics and unique qualities … individual attributes of the signature, mark, or other identifying information” to “make a judgment of the validity of the signature on each envelope based on the totality of the documents.”
The LEOs conducting the audit were split “into 18 two-member teams identified as ‘inspection teams’ and two three-member teams identified as ‘investigation teams.’” If the two members of the inspection team were split on whether a ballot signature was valid, a third impartial “referee” was brought in to break the tie. This only happened on six occasions.
In cases where additional review was necessary, if no signature was on the ballot, or if additional identification documents were not available, the absentee ballots were given to the investigation teams to track down more information.
The inspection teams submitted 396 envelopes to the investigation teams for comparison with additional documents or follow-up with the elector.” 386 of those were accepted as valid. The remaining ten were referred for additional investigation. “All ten electors were located, positively identified, and interviewed.”
The LEOs used the Cobb County Elections Database which included signature information from voter registration forms, absentee ballot applications, voter certificates, passports, certificates of naturalization, in addition to other documents.
The full report is available here: https://sos.ga.gov/admin/uploads/Cobb%20County%20ABM%20Audit%20Report%2020201229.pdf
Georgia is recognized as a national leader in elections. It was the first state in the country to implement the trifecta of automatic voter registration, at least 16 days of early voting (which has been called the “gold standard”), and no-excuse absentee voting. Georgia continues to set records for voter turnout and election participation, seeing the largest increase in average turnout of any other state in the 2018 midterm election and record turnout in 2020, with over 1.3 million absentee by mail voters and over 3.6 million in-person voters utilizing Georgia’s new, secure, paper ballot voting system.
###


https://sos.ga.gov/index.php/elections/3rd_strike_against_voter_fraud_claims_means_theyre_out_after_signature_audit_finds_no_fraud

By adminVV