Theo tin Paid for by Donald J. Trump for President, Inc.

Donald J. Trump for President, Inc. đã nộp báo cáo thông báo từ chối vào hồ sơ công khai vì không có liên kết với Đảng Patriot Party cho Ủy ban bầu cử liên bang Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 11 năm 2020


Donald J. Trump for President, Inc. (‘DJTFP’) đang nộp báo cáo linh tinh này theo 11 C.F.R. 102.13 và 100.3 (a) (3) để từ chối các hoạt động của một ủy ban có tên là Đảng Patriot Party (FEC ID số C00767095) có Thủ quỹ được liệt kê là Michael Joseph Gaul với địa chỉ tại 4004 Rosedale Place, Grovetown, GA 30813.
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021 Đảng Patriot Party đã đệ trình Biểu mẫu 1 (Tuyên bố của Tổ chức) liệt kê DJTFP là người tham gia vào các hoạt động gây quỹ chung có mục đích theo 11 C.F.R. 102,17. DJTFP không cho phép nộp Mẫu 1 này khi chưa tham gia bất kỳ thỏa thuận gây quỹ chung nào để gây quỹ thông qua Đảng Patriot Party và không biết gì về hoạt động của Đảng Patriot Party. Nói rõ hơn: DJTFP không có liên kết với Đảng Patriot Party khi tổ chức không được ông Trump hoặc DJTFP ủy quyền.
DJTFP đang đặt thông báo từ chối này vào hồ sơ công khai vì lo ngại sự nhầm lẫn trong công chúng vi có thể bị nhầm lẫn khi tin rằng các hoạt động của Đảng Patriot Party đã được ông Trump hoặc DJTFP cho phép hay hoặc những đóng góp cho ủy ban trái phép này đang được thực hiện cho DJTFP trong khi điều đó không đúng


DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.
725 FIFTH AVENUE
NEW YORK NY 10022
Donald J. Trump for President, Inc. (‘DJTFP’) is filing this miscellaneous report under 11 C.F.R. 102.13 and 100.3(a)(3) to disavow the activities of a committee named Patriot Party (FEC ID No. C00767095), whose listed Treasurer is Michael Joseph Gaul, 4004 Rosedale Place, Grovetown, GA 30813.
On January 22, 2021, Patriot Party filed a Form 1 (Statement of Organization) listing DJTFP as a participant in purported joint fundraising activities under 11 C.F.R. 102.17. DJTFP did not authorize the filing of this Form 1, has not entered into any joint fundraising agreement to fundraise through Patriot Party, and has no knowledge of Patriot Party’s activities whatsoever. To be clear: DJTFP has no affiliation with Patriot Party, which is not authorized by Mr. Trump or DJTFP.
DJTFP is placing this disavowal notice on the public record out of concern for confusion among the public, which may be misled to believe that Patriot Party’s activities have been authorized by Mr. Trump or DJTFP — or that contributions to this unauthorized committee are being made to DJTFP — when that is not true.


By adminVV