Theo tin The U.S. Election Assistance Commission

Mẫu Đơn Ghi Danh Quốc Gia của Cử Tri Bằng Thư có thể dược sử dụng để ghi danh bỏ phiếu, cập nhật thông tin ghi danh của quý vị khi có thay đổi về tên họ, thay đổi địa chỉ, hay ghi danh với một chính đảng.
Nội dung của mẫu đơn quốc gia cũng bao gồm các quy định và quy tắc ghi danh cử tri cho từng tiểu bang và vùng lãnh thổ. Để biết thêm thông tin về việc ghi danh bỏ phiếu, xin liên lạc với viên chức phụ trách tuyển cử tiểu bang của quý vị National Mail Voter Registration Form — English
Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia
EAC báo cáo cho Hạ Viện về tác động của Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia đối với việc quản trị tuyển cử Liên Bang mỗi hai năm một lần và cung cấp thông tin cho các tiểu bang về trách nhiệm của họ theo đạo luật này. Hãy đọc vềCác Nghiên Cứu NVRA và Các quyết định của Ủy Ban liên quan đến NVRA.
Kể từ ngày 31/12/2008, các tiểu bang sau đây đã yêu cầu thay đổi các hướng dẫn bầu cử thuộc tiểu bang : Louisiana và Michigan. Ủy Ban vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của họ.
Các văn bản dạng PDF cần phải có Adobe Reader mới đọc được, có thể tải về miễn phí qua trang mạng Adobe.


REGISTER TO VOTE!
https://www.eac.gov/voters/register-and-vote-in-your-state
Use the National Mail Voter Registration Form to register to vote, update your registration information with a new name or address, or register with a political party.
Note: If you wish to vote absentee and are a uniformed service member or family member or a citizen living outside the U.S., contact the Federal Voting Assistance Program to register to vote.https://www.eac.gov/translations/vietnamese/register-to-vote

By adminVV