Theo tin The U.S. Election Assistance Commission

Ứng cử viên thống đốc bang Virginia Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin hơn ứng cử viên thống đốc bang Virginia Đảng Dân chủ Terry McAuliffe về Quyền súng, Thuế, Lựa chọn trường học và v.v. thông qua hệ thống OppScore xếp hạng tín dụng chính trị của GOUSA
RICHMOND, Virginia
Ngày 6 tháng 10 năm 2021
Grand Opportunity USA, hoặc “GOUSA®” là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 4 có trụ sở tại Boston gần đây đã tài trợ cho Hội nghị thượng đỉnh về Hành động bảo vệ quyền tự do của Viện sửa đổi lần thứ hai ở Richmond trên 9/25 – 9/26 khi đánh giá và cho điểm các ứng cử viên thống đốc bang Virginia là Glenn Youngkin và Terry McAuliffe thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng chính trị đầu tiên của GOUSA OppScore®.
GOUSA là do John Paul Moran lãnh đạo, có sứ mệnh là động viên, giáo dục và vận động các công dân thuộc mọi thành phần thúc đẩy các giá trị thân Mỹ mà mọi người có thể đoàn kết xung quanh trong khi các quan chức được bầu của chúng ta chịu trách nhiệm 100% trước cử tri.
OppScore là xếp hạng tín dụng chính trị toàn cầu & phi đảng phái dựa trên Năm Điểm Cơ hội của GOUSA, một tập hợp các nguyên tắc phổ biến được đại đa số cử tri ủng hộ. Nói tóm lại hệ thống tính điểm đại diện cho và đồng hành với người dân Mỹ về những vấn đề quan trọng nhất đối với họ. Phim nhận được xếp hạng của Rotten Tomatoes … Các doanh nghiệp nhận được xếp hạng của Yelp … Mọi người đều nhận được điểm tín dụng FICO … Các chính trị gia cuối cùng cũng sẽ nhận được xếp hạng!
Điểm OppScore dao động từ âm –5.0 điểm (Chống Cơ hội cực đoan) đến +5.0 điểm (Cơ hội mạnh mẽ). Theo quan điểm của GOUSA, tất cả các chính trị gia phải đạt được Điểm phản đối ít nhất là +3,0 điểm để được bầu hoặc tiếp tục tại vị.
Ông Youngkin của đảng Cộng hòa và McAuliffe của đảng Dân chủ từng được chấm điểm bởi nhóm đánh giá của GOUSA khi tham khảo các vị trí chính thức, tuyên bố, cuộc phỏng vấn và hồ sơ của ứng cử viên. Youngkin đã nhận được điểm Pro-Opportunity cao: (tích cực) + 4,2 / 5, cho thấy rằng anh ấy rất đồng tình với đa số cử tri về các vấn đề này. Ngược lại, McAuliffe nhận được điểm Chống Cơ hội kém (tiêu cực) -1,6 / 5, cho thấy bằng chứng cho thấy anh ta đang làm việc chống lại lợi ích của cử tri.
Youngkin nhận được điểm số cao nhờ sự ủng hộ của anh ấy đối với việc bảo vệ quyền sử dụng súng trong Tu chính án thứ 2 của chúng tôi khi bất chấp những quảng cáo lừa đảo từ các tổ chức liên kết với Đảng Dân chủ tấn công ông ấy về vấn đề này. McAuliffe ghi điểm khủng khiếp về chủ đề này với bên cánh tả của ông ấy trong chương trình nghị sự kiểm soát súng chống 2A. Youngkin cũng đạt điểm cao ở tất cả năm Điểm Cơ hội – Cá nhân, Kinh tế, Xã hội, Giáo dục và Cơ hội Quốc gia – trong khi điểm của McAuliffe thấp hơn ở tất cả các điểm trừ Cơ hội (Youngkin đánh giá cao nhất anh ta từ 60% đến 20% về chủ đề này). Với sự khác biệt rõ ràng như vậy giữa các ứng cử viên, sự lựa chọn cho các cử tri Virginia nên rõ ràng.
Tìm hiểu thêm tại: www.GO-USA.us


Republican Glenn Youngkin Bests Democrat Terry McAuliffe on Gun Rights, Taxes, School Choice and More via the OppScore®, GOUSA’s Political Credit Rating System
NEWS PROVIDED BY
Grand Opportunity USA
Oct 06, 2021, 11:13 ET
RICHMOND, Va., Oct. 6, 2021 /PRNewswire/ — Grand Opportunity USA, or “GOUSA®”, a 501(c)4 nonprofit organization based in Boston, recently sponsored the Second Amendment Institute’s Defending Freedom Action Summit in Richmond on 9/25 – 9/26, where it rated and scored Virginia gubernatorial candidates Glenn Youngkin and Terry McAuliffe via its first-of-its-kind political credit rating system, the OppScore®.
GOUSA, led by John Paul Moran, has a mission is to motivate, educate and mobilize citizens of all backgrounds to advance pro-American values that everyone can unite around while holding our elected officials 100% accountable to voters.
The OppScore is a non-partisan, universal political credit rating based on GOUSA’s Five Points of Opportunity, a set of popular principles supported by the vast majority of voters. In short, the scoring system stands for and with the American people on the issues that matter to them most. Movies receive Rotten Tomatoes ratings… Businesses receive Yelp ratings… Everyone receives FICO credit scores… Politicians will finally receive ratings as well!
The OppScore ranges from negative –5.0 points (extreme Anti-Opportunity) up to +5.0 points (strong Pro-Opportunity). In GOUSA’s view, all politicians should achieve an OppScore of at least +3.0 points to be elected or remain in office.
Republican Youngkin and Democrat McAuliffe were each scored by GOUSA’s rating team, referencing the candidate’s official positions, statements, interviews and records. Youngkin received a strong Pro-Opportunity score of: (positive) +4.2/5, indicating that he is strongly aligned with the majority of voters on the issues. In contrast, McAuliffe received a poor Anti-Opportunity score of (negative) -1.6/5, showing evidence that he is working against the voters’ interests.
Youngkin received a high score on his support for protecting our 2nd Amendment gun rights, despite deceptive ads from Democrat-linked organizations attacking him on the issue. McAuliffe scored terribly on the subject with his far-Left, anti-2A gun control agenda. Youngkin also scored highly on all five Points of Opportunity – Personal, Economic, Social, Educational, and National Opportunity – while McAuliffe’s score is underwater on all points except for Social Opportunity (Youngkin bests him 60% to 20% on the topic). With such a clear difference between the candidates, the choice for Virginia voters should be clear.
Learn more at: www.GO-USA.us
For further information, contact:
Margie Kinder, Director of Communications, GOUSA
703.962.0315
Margie.K@GO-USA.US
SOURCE Grand Opportunity USA
Related Links

Homepage V2https://www.eac.gov/translations/vietnamese/register-to-vote

By adminVV