Theo tin Californians for School Choice

Cuộc bầu cử hôm thứ Ba Ngày 3 tháng 11 năm 2021 ở Virginia cho thấy Lựa chọn trường học là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh và cử tri
LANDMARK SCHOOL CHOICE INITIATIVE ĐỂ CHO CÁC người bỏ phiếu TẠI CALIFORNIA MỘT CƠ HỘI ĐỂ QUYẾT ĐỊNH ĐÓ CON HỌ ĐI HỌC Ở ĐÂU
PASADENA, California
Ngày 3 tháng 11 năm 2021
Cuộc bầu cử hôm thứ Ba tại Virginia cho thấy giáo dục là vấn đề ưu tiên của cử tri. Người dân California hiện có thể chiếm được sự chú ý với Đạo luật Tự do Giáo dục Initiative hiện đang được lưu hành. Đạo luật Tự do Giáo dục, nếu được các cử tri chấp thuận, sẽ mang lại sự lựa chọn trường học thực sự cho tất cả học sinh K-12 trong tiểu bang chọn tham gia chương trình được đề xuất.
“Cuộc bầu cử hôm thứ Ba ở Virginia cho thấy rằng các bậc cha mẹ đang khẳng định quyền tự nhiên và hợp pháp của họ trong việc định hướng giáo dục trí tuệ, đạo đức và tôn giáo cho con cái của họ mà không bị chính phủ ép buộc”, Mike Alexander nói (Chủ tịch Hội Lựa chọn Trường học ở California – Chair, Californians for School Choice). “Theo Đạo luật Tự do Giáo dục, học sinh có thể theo học bất kỳ trường tư thục hoặc trường tôn giáo được công nhận nào mà họ lựa chọn và tiết kiệm bất kỳ khoản tiền nào còn lại để học đại học, đào tạo nghề hoặc các chi phí đủ tiêu chuẩn khác.”
California hiện có gần 6,6 triệu học sinh K-12. Sáu triệu học trường công, 471.000 học trường tư và 84.000 học tại nhà.
“Đạo luật Tự do Giáo dục là duy nhất vì nó không đòi hỏi một cuộc kiểm tra phương tiện.” Alexander nói. “Nó cho phép tất cả học sinh tiếp cận bình đẳng đến các trường được công nhận mà họ có thể không đủ khả năng chi trả. Không có giới hạn nào đối với các tài khoản tiết kiệm.”
Đạo luật Tự do Giáo dục có bốn thành phần chính:
Tài khoản Tiết kiệm Giáo dục (“ESA”) sẽ được thành lập cho mỗi trẻ K-12 ở California theo yêu cầu. Đạo luật đối xử bình đẳng với tất cả học sinh K-12 California.
Mỗi năm, tài khoản đó sẽ được ghi có bằng phần chia sẻ của sinh viên về những gì được gọi là quỹ Dự luật 98. Tỷ lệ đó sẽ tăng lên hơn 14.000 đô la mỗi năm. Đạo luật được thiết kế để trung lập về thuế và không áp đặt bất kỳ thay đổi nào đối với giáo dục công. Tất cả các chương trình theo Dự luật 98 sẽ tiếp tục như trước. Học sinh rời trường công lập sẽ chỉ được chia sẻ công bằng trong quỹ Dự luật 98, số tiền này sẽ theo họ đến trường tư thục được công nhận mà họ lựa chọn.
Phụ huynh có thể chuyển những khoản tiền đó đến một trường công lập, bán công, hoặc trường tư thục hoặc tôn giáo được công nhận. Các trường tư thục phải được công nhận và phù hợp với các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn của địa phương. Sẽ không có chương trình giảng dạy hoặc yêu cầu tuyển dụng. Không có giới hạn trên tài khoản tiết kiệm.
Mọi khoản tiền chưa sử dụng sẽ được tích lũy và có thể được chi tiêu cho việc học đại học, dạy nghề hoặc các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn khác. Các khoản tiền không được sử dụng khi học sinh đến 30 tuổi sẽ được trả lại kho bạc.
California for School Choice lên kế hoạch cho một nỗ lực thu thập chữ ký tích cực trên toàn tiểu bang nhằm thu thập các chữ ký để đủ điều kiện cho sáng kiến ​​cho lá phiếu. Cần một triệu chữ ký để sáng kiến ​​đủ điều kiện được đưa vào lá phiếu vào tháng 11 năm 2022. Những người đề xuất có 180 ngày để thu thập chữ ký.
Để yêu cầu một bản kiến ​​nghị ký và thu thập chữ ký, hãy truy cập https://www.californiaschoolchoice.org/


Tuesday’s Virginia Election Shows School Choice Is Top Concern Among Parents And Voters
LANDMARK SCHOOL CHOICE INITIATIVE TO GIVE VOTERS IN CALIFORNIA A CHANCE TO DECIDE WHERE THEIR CHILDREN ATTEND SCHOOL
PASADENA, Calif., Nov. 3, 2021 /PRNewswire/ — Tuesday’s election in Virginia shows that education is a priority issue for voters. Californians now can seize the spotlight with the historic Educational Freedom Act Initiative now in circulation. The Educational Freedom Act, if approved by voters, would bring true school choice to all K-12 students in the state who choose to opt-into the proposed program.
“Tuesday’s election in Virginia shows that parents are asserting their natural and legal right to direct the intellectual, moral and religious education of their children free of government coercion,” said Mike Alexander, Chair, Californians for School Choice. “Under the Educational Freedom Act students would be able to attend any accredited private or religious school of their choice and save any money left over for college, vocational training or other qualified expense.”
California currently has nearly 6.6 million K-12 students. Six million attend public schools, 471,000 attend private schools and another 84,000 homeschooled.
“The Educational Freedom Act is unique because it does not call for a means test,” said Alexander. “It gives all students equal access to accredited schools that they might not be otherwise able to afford. There are no caps on the savings accounts.”
The Educational Freedom Act has four key components:
An Educational Savings Account (“ESA”) will be established for each K-12 child in California on request. The Act treats all K-12 California students equally.
Each year, that account will be credited with the student’s share of what are known as Prop 98 funds. That share will rise to over $14,000 per year. The Act is designed to be tax neutral and does not impose any changes to public education. All programs under Prop. 98 will continue as before. Students who leave public school will have their fair share of Prop. 98 funds only, which will follow them to the accredited private school of their choice.
Parents can direct those funds to a participating public, charter, or accredited private or religious school. Private schools must be accredited and conform with local health and safety standards. There will be no curriculum or hiring requirements. There are no caps on the savings account.
Any unspent funds will accumulate and can be spent on college, vocational training or other qualified educational expense. Funds not spent by the time a student reaches age 30 will be returned to the treasury.
Californians for School Choice plans an aggressive statewide signature gathering effort to collect the signatures to qualify the initiative for the ballot. One million signatures are needed to qualify the initiative be placed on the November 2022 ballot. Proponents have 180 days to collect the signatures.
To request a petition to sign and collect signatures, go to https://www.californiaschoolchoice.org/
Ad paid for by Californians for School Choice
Committee major funding from
Dale Broome
SOURCE Californians for School Choicehttps://www.prnewswire.com/news-releases/tuesdays-virginia-election-shows-school-choice-is-top-concern-among-parents-and-voters-301415733.html

By adminVV