Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tháng 3 năm 2023 của Monmouth University Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 41 trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024
Theo tin Monmouth University
Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Monmouth University Trump giữ vị trí dẫn đầu trước DeSantis với tỷ lệ 41 – 27% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Ngày 21 tháng 3 năm 2023
Những người trung thành với MAGA ủng hộ cựu tổng thống

West Long Branch, NJ – Cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang nắm giữ lợi thế trước Thống đốc Florida Ron DeSantis do cử tri Đảng Cộng hòa ưu tiên hơn cho đề cử năm 2024 của đảng. Cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Monmouth (“Mon-muth”) cho thấy Trump đã giành được lợi thế trong hầu hết các khối bỏ phiếu kể từ đầu năm và đặc biệt được lòng những người ủng hộ MAGA mạnh mẽ. [Lưu ý: hầu hết các cuộc phỏng vấn thăm dò ý kiến đã được thực hiện trước khi xuất hiện các báo cáo về một bản cáo trạng tiềm năng của cựu tổng thống.]

Khi được hỏi họ muốn xem ai là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, 41% chọn Trump và 27% chọn DeSantis. Hai người này đã thống trị các ưu tiên hàng đầu của cử tri GOP kể từ khi Monmouth bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc tranh cử năm 2024 vào cuối năm ngoái, nhưng đã có sự thay đổi đáng kể giữa họ trong thời gian đó. Hai người bằng nhau vào tháng Hai (33% mỗi người) trong khi kết quả tháng 12 cho thấy sự ưu tiên dành cho thống đốc Florida (39%) nhiều hơn so với cựu tổng thống (26%).

Trong một cuộc tranh cử trực tiếp giả định, 47% cử tri Đảng Cộng hòa sẽ chọn Trump cho đề cử của đảng và 46% sẽ chọn DeSantis. Chỉ hơn một tháng trước, DeSantis (53%) nhận được nhiều sự ủng hộ hơn Trump (40%). Vào tháng Hai, DeSantis đã dẫn trước Trump trong hầu hết các nhóm nhân khẩu học chính. Trump hiện dẫn đầu trong số nhiều khối này.

Donald Trump: 41%
Ron DeSantis: 27%
Nikki Haley: 3%
Ted Cruz: 1%
Rand Paul: 1%
Mike Pence: 1%
Condoleezza Rice: 1%
Tim Scott: 1%
Mike Pompeo: <1% Others: 3%

Source: Monmouth University
March 21, 2023

MAGA loyalists stand by former president

West Long Branch, NJ – Former President Donald Trump now holds an advantage over Florida Gov. Ron DeSantis as Republican voters’ preference for the party’s 2024 nomination. The Monmouth (“Mon-muth”) University Poll shows Trump has made gains among nearly every voting bloc since the start of the year and is especially popular among strong MAGA supporters. [Note: most of the poll interviews were conducted before reports emerged about a potential indictment of the former president.]

When asked who they would like to see as the Republican nominee for president in 2024, 41% name Trump and 27% name DeSantis. These two have dominated top-of-mind preferences of GOP voters since Monmouth started polling the 2024 contest late last year, but there has been a significant shift between them over that time. The two were tied in February (33% each) while the December results showed a greater preference for the Florida governor (39%) than the former president (26%).

In a hypothetical head-to-head contest, 47% of Republican voters would choose Trump for the party’s nomination and 46% would pick DeSantis. Just over a month ago, DeSantis (53%) had more support than Trump (40%). In February, DeSantis led Trump among almost every major demographic group. Trump now leads among many of these blocs.Trump Gains on DeSantis

By adminVV