Theo tin The New York Post

Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 của .L. Partners cho The New York thì Trump giữ vị trí dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 47 – 39% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump: 47%
Ron DeSantis: 39%
Nikki Haley: 5%
Mike Pence: 3%
Mike Pompeo: 3%
Vivek Ramaswamy: 1%
Glenn Youngkin: 1%
Một người nào khác: 6 %
Chưa quyết định: 14%Source: The New York POst

Trump leads Ron DeSantis by 8% in first Iowa head-to-head poll post-arrest

“Former President Donald Trump still leads the Republican field in Iowa, according to the first poll taken in the Hawkeye State following Trump’s indictment by Manhattan District Attorney Alvin Bragg.”https://static1.squarespace.com/static/5db0ca668552dd5ab1168a91/t/642f0556ec146e2cb4ab16bb/1680803158251/Iowa+-+full+report.pdf

By adminVV