Trump dẫn trước Biden 1 điểm & Biden dẫn trước DeSantis 6 điểm trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Polling.
Thông Báo cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Polling trong tháng 6 năm 2023

Nhìn vào cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Biden và Trump vẫn bằng nhau về mặt thống kê, Biden với 44% và Trump với 43%. 9% sẽ bỏ phiếu cho người khác và 4% chưa quyết định. Giữa Biden và DeSantis, 43% sẽ ủng hộ Biden và 37% DeSantis; 14% là người khác và 7% là chưa quyết định.

Nếu ứng cử viên bên thứ ba Cornel West xuất hiện trên lá phiếu cùng với Trump và Biden, tỷ lệ ủng hộ Biden giảm xuống 40%, Trump xuống 41% và West giữ 6%. Bảy phần trăm sẽ bỏ phiếu cho người khác và tỷ lệ cử tri do dự tăng lên 6%.Source: Emerson College Polling
2024 General Election Matchups

Joe Biden 44%
Donald Trump 43%
Someone else 9%
Undecided 4%

Donald Trump 41%
Joe Biden 40%
Cornel West 6%
Someone else 7%
Undecided 6%

Looking at potential 2024 general election matchups, Biden and Trump remain in a statistical tie, Biden with 44% and Trump with 43%. Nine percent would vote for someone else, and 4% are undecided. In a matchup between Biden and DeSantis, 43% would support Biden and 37% DeSantis; 14% someone else and 7% are undecided.

If third party candidate Cornel West was to appear on the ballot with Trump and Biden, Biden’s support decreases to 40%, Trump to 41%, and West holds 6%. Seven percent would vote for someone else and the share of undecided voters increases to 6%.

“When West is added to the ballot test, he pulls 15% of support from Black voters, and 13% from voters under 35, two key voting blocs for President Biden,” Kimball noted.
June 2023 National Poll: Third Party Candidacy Could Derail President Biden’s Reelection Bid

By adminVV