Theo tin New York Times

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của New York Times/Siena College poll trong ngày 27 tháng 4 năm 2023 thì Trump giữ vị trí dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 44 – 20%, Tim Scott với tỷ lệ 48 – 9%, Vivek Ramaswamy với tỷ lệ 48 – 5% và Nikki Haley với tỷ lệ 44 – 4%, trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump: 44%
Ron DeSantis: 20%
Tim Scott: 9%
Vivek Ramaswamy: 5%
Nikki Haley: 4%
Mike Pence: 3%
Doug Burgum: 1%
Chris Christie: <1% Asa Hutchinson: <.5% Larry Elder: <.5% Will Hurd: <.5% Francis Suarez: 0% Perry Johnson: 0% Người Khác: <1% Không có ai ở trên: * Không biết/từ chối trả lời: 12%

Source: Fox Business Poll

All results are for release after 9:00 AM/ET Sunday, July 23, 2023.
SOUTH CAROLINA
2024 GOP PRIMARY

“Trump is on top with 41%. Florida Governor Ron DeSantis and Haley are neck-and-neck with 20% and 18% respectively.”
Trump Leads G.O.P. in Iowa, but His Hold Is Less Dominant

By adminVV