Theo tin NHJournal/co-efficient poll

Theo Cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%, Trump dẫn trước Haley 43% – 7% và Trump dẫn trước Scott 43% – 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Donald Trump 43%
Ron DeSantis 9%
Chris Christie 9%
Nikki Haley 7%
Tim Scott 5%
Vivek Ramaswamy 5%
Doug Burgum 4%
Mike Pence 3%
Người khác 3%
Chưa quyết định 13%Source: NHJournal

co-efficient poll

New Hampshire Republican Presidential Primary
Image, Ballot, and Message Testing
August 7th, 2023
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A849c0f7a-1e4b-3ec4-8c6d-a2bb2c776753
August 8,2023
EXCLUSIVE POLL: Trump Holds Big Lead in NH, DeSantis Drops to Tie With Christie

EXCLUSIVE POLL: Trump Holds Big Lead in NH, DeSantis Drops to Tie With Christie

By adminVV