< Theo thăm dò qua Straw Polls của The Young Republicans cho thấy Thống đốc Ron DeSanti dẫn đầu với 36.6%, Trump 35.4%, Vivek Ramaswamy 9.1%, Nikki Haley 7.5%, Tim Scott 5.5% trong danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 Ron DeSantis vượt qua Trump trong cuộc thăm dò ý kiến Theo tin The Young Republicans Ron DeSantis 36.6% Donald Trump 35.4% Vivek Ramaswamy 9.1% Nikki Haley 7.5% Tim Scott 5.5%. Người khác 6%

Source: The Young Republicans

A straw poll conducted at the 2023 Young Republican National Convention

Ron DeSantis 36.6%
Donald Trump 35.4%
Vivek Ramaswamy 9.1%
Nikki Haley 7.5%
Tim Scott 5.5%.
Someone else 6%Ron DeSantis Overtakes Trump in Poll
BY KAITLIN LEWIS ON 8/31/23 AT 6:49 PM EDT
https://www.newsweek.com/ron-desantis-overtakes-trump-poll-1823863

By adminVV