Virginia 2021


Theo tin n

Các Lá Phiếu Mẫu – Sample Ballots

==> Đảng Dân Chủ <==

==> Đảng Cộng Hòa <==

==> Quận Fairfax <==

Governor/Thống đốc

Glenn A. Youngkin – R

Terry R. McAuliffe – D

Princess L. Blanding – LP

Lieutenant Governor/Phó Thống đốc

Winsome E. Sears – R

Hala S. Ayala – D

Attorney General/Bộ Trưởng Tư Pháp

Jason S. Miyares – R

Mark R. Herring – D