Category: Thông Báo

Theo cuộc thăm dò mới nhất ở tiểu bang New Hampshire cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 9 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 39%, Ramaswamy 13%, Haley 12%, Christie 11%, DeSantis 10%, Scott 6% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo cuộc thăm dò mới nhất cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 9 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 39%, Ramaswamy 13%, Haley 12%, Christie…

Theo thăm dò mới của YouGov Poll cho St. Louis University cho thấy Joe Biden chỉ nhận được 35% cử tri Missouri sẽ ủng hộ và Trump đang dẫn đầu Thống đốc Ron DeSantis 52%-17% trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo thăm dò mới của YouGov Poll cho St. Louis University cho thấy Joe Biden chỉ nhận được 35% cử tri Missouri sẽ ủng hộ và Trump đang dẫn đầu…

Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy và Nikki Haley thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng Cộng hòa đầu tiên theo cuộc thăm dò mới nhất của Ipsoss cho Five Thirty Eight & The Washington Post

Theo tin FiveThirtyEight/Washington Post/Ipsoss Survey: Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy và Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên Ron DeSantis 29% Vivek Ramaswamy 26% Nikki Haley 15%…

Theo cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%, Trump dẫn trước Haley 43% – 7% và Trump dẫn trước Scott 43% – 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin NHJournal/co-efficient poll Theo Cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%,…

Trump dẫn trước Biden 6 điểm và DeSantis 55%-14% Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 62%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS / Harris Poll trong tháng 6 năm 2023

Trump dẫn trước DeSantis 55%-14% & Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 62%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS…