Virginia 2023


Theo tin

Các Lá Phiếu Mẫu – Sample Ballots

==> Đảng Dân Chủ <==

==> Đảng Cộng Hòa <==

==> Quận Fairfax <==

Governor/Thống đốc

Lieutenant Governor/Phó Thống đốc

Attorney General/Bộ Trưởng Tư Pháp