September 26, 2020

VietVoters.com

My Blog about voting information for Vietnamese

Vietnamese Political Analysts Discussed about Why President Obama expressed support for same-sex marriage

<![CDATA[]]>

FYI, Chính Sự Mỹ: HỢP PHÁP HÓA HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH 18/5/2012 blg Đại Dương Nguyễn Dương Hà

Courtesy of SBTN-DC

http://youtu.be/wr1-LzXb_uY

]]>