September 26, 2020

VietVoters.com

My Blog about voting information for Vietnamese

Fairfax County Sample Ballots include English, Spanish, Vietnamese and Korean languages in 2017 Primary Elections on June 13 in Virginia

<![CDATA[]]>

Theo nguồn tin trên mạng của Tiểu ban cầu cử của quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ với Dân biểu Tiểu bang Cho Địa Hạt 42 và 67

]]>