September 27, 2020

VietVoters.com

My Blog about voting information for Vietnamese

Phóng Sự Hình Ảnh & video clip khi Katy Tran coi Kết Quả trong Đêm Bầu Cử Sơ Bộ 2017 của Đảng Dân Chủ trong Quận Fairfax

<![CDATA[]]>

Theo nguồn tin trên mạng youtube.com của VIETHDTV

https://youtu.be/kPcb7ERLp6s

]]>