Phóng Sự Hình Ảnh & video clip khi Katy Tran coi Kết Quả trong Đêm Bầu Cử Sơ Bộ 2017 của Đảng Dân Chủ trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên mạng youtube.com của VIETHDTV
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *