September 28, 2020

VietVoters.com

My Blog about voting information for Vietnamese

Conor Lamb Thắng Bầu Cử Đặc Biệt cho Dân Biểu đại Diện cho đơn vị hay khu 18 tại tiểu bang Pennsylvania sau khi ông Rick Saccone tuyên bố chịu thua

<![CDATA[]]>

Theo tin trong Pennsylvania Department of State

Representative in Congress 18th Congressional District County Breakdown LAMB, CONOR (DEM) 49.84% Votes: 113,813 SACCONE, RICHARD (REP) 49.56% Votes: 113,186 MILLER, DREW GRAY (LIB) 0.6% Votes: 1,379

]]>